دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1392 (12) 
توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI

ساسان اکبرپور؛ رحیم خوشبختی سرای؛ مهدی میرزایی؛ وحید محمدی؛ قاسم سلیمانی


تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

نیما طینتی؛ مسعود ندافیان بجستانی؛ حمید ممهدی هروی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی؛ کاظم بشیرنژاد