داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید مصطفی آقامیرسلیم موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
عرفان آقایی کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی
رضا ابراهیمی روش های عددی و تجربی در احتراق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی دانشکده مهندسی هوافضا
اسماعیل ابراهیمی فردویی روش های عددی و تجربی در احتراق گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تفرش
محمدعلی ابراهیمی نیک گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
فائزه احسانی درخشان احتراق، روش های عددی و تجربی در احتراق، ناپایداری احتراق
علی احمدپور کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده شیمی
سید محمد اردبیلی سوخت های زیستی و جایگزین عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی اردستانی پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها
مجید اسحق نیموری موتورهای احتراق داخلی
فریدون اسماعیل زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه شیراز
علی اشرفی زاده روش های عددی و تجربی در احتراق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمدرضا اشگوری احتراق، انتقال حرارت- انتقال جرم سازمان صنایع هوافضا
ابراهیم افشاری پیل های سوختی هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان
ابراهیم اکبرپوران خیاطی آلایندگی حاصل از احتراق، موتورهای احتراق داخلی بازنشسته شرکت تولید موتورهای دیزل ایران(ایدم)- آخرین سمت: قائم مقام فنی مدیر عامل
روجیار اکبری سنه کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه کردستان
سبحان امامی کوپائی احتراق، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها، تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته)، ترمودینامیک احتراق استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی .
امیر امیدوار احتراق، انتقال حرارت- انتقال جرم دانشگاه صنعتی شیراز
جواد امینیان روش های عددی و تجربی در احتراق، شبیه سازی جریان های واکنشگر معاون گروه سیستمهای انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی
زینب انصاری اصل دانشکده شیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود ایرانمنش سوخت های زیستی و جایگزین دانشیار، گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
فرزاد بازدیدی طهرانی انتقال حرارت- انتقال جرم، شبیه سازی جریان های واکنشگر دانشگاه علم و صنعت ایران
سید امین باقرزاده بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
بهرام بحری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
علیرضا برخورداری امواج تراک(Detonation)، روش های عددی و تجربی در احتراق دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا
کاظم بشیرنژاد احتراق، سوخت های زیستی و جایگزین، طراحی و شبیه سازی کوره ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمد بناکار بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت، سوخت های زیستی و جایگزین دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی بیاره ترمودینامیک احتراق مهندسی مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهرکرد
محمدرضا بیگ محمدی احتراق، روش های عددی و تجربی در احتراق، فناوریهای نو در احتراق محقق پست دکتری، دانشگاه صنعتی آیندهوون
هادی پاسدار شهری شبیه سازی جریان های واکنشگر عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس مهندسی مکانیک
حمید پرهیزکار احتراق عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
راضیه پوردربانی آلایندگی حاصل از احتراق، سوخت های زیستی و جایگزین هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
کبرا پورعبدالله کاتالیست، سینتیک ، راکتور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
عطاءاله پورمحمود موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
جاماسب پیرکندی پیل های سوختی عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید پیروی انتقال حرارت- انتقال جرم، سوخت های زیستی و جایگزین دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید ایمان پیش بین آلایندگی حاصل از احتراق دانشگاه فردوسی مشهد
صادق تابع جماعت احتراق، فناوریهای نو در احتراق دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرمهدی تحسینی شبیه سازی جریان های واکنشگر پژوهشگاه هوافضا
احمد تقی زاده علی سرایی موتورهای احتراق داخلی دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم تقی نژاد سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف تمثیلیان انتقال حرارت- انتقال جرم دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
سید علی جزایری موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
بهرام جعفری موتورهای احتراق داخلی استادیار، دانشکده مهندسی فناوریهای نوین- دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
هدا جعفری زاده مالمیری صنایع غذایی ، بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی سهند مهندسی شیمی
فرزاد جلیلیان تبار سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک بیوسیستم
مهدی جمالی قهدریجانی پیل های سوختی
امید جهانیان موتورهای احتراق داخلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمان چیت ساز موتورهای احتراق داخلی مرکز تحقیقات موتور
فاطمه چیتگرها احتراق
نجمه حاجی علی گل آلایندگی حاصل از احتراق، احتراق دانشگاه صنعتی همدان
سیامک حسین پور احتراق، انتقال حرارت- انتقال جرم، فناوریهای نو در احتراق، موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
ناصح حسینی روش های عددی و تجربی در احتراق، ناپایداری احتراق دانشگاه صنعتی آیندهون هلند
وحید حسینی آلایندگی حاصل از احتراق، احتراق، موتورهای احتراق داخلی دانشگاه سایمون فریزر کانادا
سید مسعود حسینی سروری دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی مکانیک
محمد حقیقی تولید سوخت، کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
روئین حلاج کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده شیمی
قاسم حیدری نژاد احتراق، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
معصومه خاتمیان کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه تبریز دانشکده شیمی
جواد خادم احتراق، امواج تراک(Detonation) گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه بیرجند- بیرجند- ایران
رضا خدادادی امواج تراک(Detonation) Kingston University London
مصطفی خسروی الحسینی احتراق
رحیم خوشبختی سرای ترمودینامیک احتراق، موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
رضا خوشبین کاتالیست، سینتیک ، راکتور مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
جمال داورپناه جهاددانشگاهی استان خوزستان
مسعود دهقانی احتراق
مصطفی ده کیانی سوخت های زیستی و جایگزین عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن دوازده امامی آلایندگی حاصل از احتراق دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدی دوستدار احتراق، موتورهای توربینی
علیرضا ذوالفقاری انتقال حرارت- انتقال جرم گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
مرتضی رحمانپور احتراق، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها دانشگاه شهید مدنی تبریز
فرهاد رحمانی کاتالیست، سینتیک ، راکتور گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
نازی رحیمی کاتالیست، سینتیک ، راکتور شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
سجاد رستمی سوخت های زیستی و جایگزین، موتورهای احتراق داخلی دانشگاه شهرکرد مکانیک ماشینهای کشاورزی
علی مراد رشیدی پژوهشگاه صنعت نفت مرکز تحقیقات نانو فناوری
فریبرز رشیدی احتراق دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید فرامرز رنجبر موتورهای توربینی عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
عباس روحانی دانشیار، مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
پرهام روحی کاتالیست، سینتیک ، راکتور
رامین روشندل پیل های سوختی دانشگاه شهید شریف انرژی
روزبه ریاضی احتراق، ناپایداری احتراق دانشگاه تهران
علیرضا زاهدی سوخت های زیستی و جایگزین مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد زندیه احتراق University of Nottingham
علی زنوزی سوخت های زیستی و جایگزین پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
حامد زینی وند مدیر بخش شبیه سازی احتراق و سیالات شرکت مپنابویلر
مجید سبزپوشانی احتراق، امواج تراک(Detonation) دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
سیروس سرمستی احتراق، شبیه سازی جریان های واکنشگر پژوهشگر مستقل
محمدعلی سرودی موتورهای توربینی مدیر واحد تست و عملکرد، دپارتمان محفظه، شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه (توربوتک)، شهرک صنعتی شمس آباد، تهران، ایران
محمدحسن سعیدی شبیه سازی جریان های واکنشگر، موتورهای احتراق داخلی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی مکانیک
حسین سوری احتراق، امواج تراک(Detonation) سازمان صنایع هوافضا
محمد حسن شاهوی کاتالیست، سینتیک ، راکتور Faculty of Engineering Modern Technologies, Amol University of Special Modern Technologies (AUSMT), Amol, Iran
مهدی شریفی پیل های سوختی، کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزبه شفقت موتورهای احتراق داخلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / گروه پژوهشی انرژی های دریاپایه
محمد شهسواری آلایندگی حاصل از احتراق، احتراق، ناپایداری احتراق دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا شیرنشان سوخت های زیستی و جایگزین، موتورهای احتراق داخلی گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
حامد صالحی پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها پژوهشگاه فضایی ایران
محمد مهدی صالحی تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته)، ناپایداری احتراق استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
صادق صحرایی کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه لرستان
محمد صدیقی احتراق، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها دانشگاه هوایی شهید ستاری
سروش صرافان صادقی کارشناس ارشد، پژوهشگاه فضایی ایران. تهران. ایران
سید محمد صفی الدین اردبیلی سوخت های زیستی و جایگزین گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی صلواتی‌زاده موتورهای احتراق داخلی پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست
محمد ضابطیان طرقی تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته)، موتورهای احتراق داخلی، موتورهای توربینی تربیت مدرس مهندسی مکانیک
محمدحسین عباسپورفرد سوخت های زیستی و جایگزین گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد عباس زاده مایوان سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید عباسی زاده کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه تربیت مدرس
مظفر عبدالهی فر کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی براونشوایگ، آلمان
یحیی عجب شیرچی سوخت های زیستی و جایگزین، موتورهای احتراق داخلی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
حسین عجمین کاتالیست، سینتیک ، راکتور گروه پژوهشی نانومواد سرامیکی- پژوهشکده مواد نوین سرامیکی- سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد
امین علمداری کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا علی پور احتراق گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
مسعود عیدی عطارزاده آیرودینامیک احتراق، امواج تراک(Detonation)، موتورهای توربینی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه تهران
اسماعیل فاتحی فر آلایندگی حاصل از احتراق، شبیه سازی جریان های واکنشگر، کاتالیست، سینتیک ، راکتور صنعتی سهند
مسلم فتاحی کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان- گروه مهندسی شیمی
منوچهر فتح الهی احتراق، ترمودینامیک احتراق دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
محمد فرشچی ناپایداری احتراق دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم فیاضی
حجت قاسمی احتراق، امواج تراک(Detonation)، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها، فناوریهای نو در احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی مکانیک
مسعود قدیمی شبیه سازی جریان های واکنشگر، ناپایداری احتراق دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا
آیت قره قانی موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
قدرت قصابی شبیه سازی جریان های واکنشگر خراسان جنوبی، قاین، دانشگاه بزرگمهر قائنات
شهرام قنبری پاکدهی اکسرژی، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها
امین کاردگر احتراق گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
پژمان کاظم پور پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها، پیل های سوختی تربیت مدرس
امیرحسن کاکایی انتقال حرارت- انتقال جرم، روش های عددی و تجربی در احتراق، موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزاده کبریایی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا
رامین کریم زاده کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه تربیت مدرس دانشکده شیمی
حامد کریمی
محسن کریمی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا
نادر کریمی ناپایداری احتراق دانشگاه گلاسکو اسکاتلند مهندسی مکانیک
حسن کریمی مزرعه شاهی مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمدمهدی کشتکار ترمودینامیک احتراق گروه مهندسی مکانیک، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی
بابک کشیر احتراق، روش های عددی و تجربی در احتراق دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی مکانیک
احسان کیانپور انتقال حرارت- انتقال جرم گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی
مصطفی کیانی ده کیانی تولید سوخت، سوخت های زیستی و جایگزین گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سید عبدارضا گنجعلی خان احتراق دانشگاه باهتر کرمان
علی متولی سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آرش محمدی موتورهای احتراق داخلی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران
رفعت محمدی پیل های سوختی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک
علیرضا محمدی سازمان صنایع هوافضا
امین محمودزاده اندواری موتورهای احتراق داخلی گروه مهندسی مکانیک و مواد، دانشکده فن‌آوری، دانشگاه اولو.
یاسر محمودی احتراق، انتقال حرارت- انتقال جرم، روش های عددی و تجربی در احتراق
جواد محمودی مهر بهینه سازی و مدیریت مصرف سوخت دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سیدمحمدرضا مدرس رضوی موتورهای احتراق داخلی گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا مراد آیرودینامیک احتراق، پیشران ها و سینتیک شیمیایی آنها دانشگاه صنعتی شریف مهندسی هوافضا
سعید مرتضوی احتراق دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مکانیک
امیر مردانی صنعتی شریف مهندسی هوافضا
مصطفی مصطفایی سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه رازی، کرمانشاه
سید علیرضا مصطفوی دانشگاه اراک مهندسی مکانیک
کاظم مطهری احتراق، کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه اراک دانشکده مهندسی شیمی
کریم مظاهری دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا
کیومرث مظاهری امواج تراک(Detonation)، شبیه سازی جریان های واکنشگر دانشگاه تربیت مدرس
مهدی معرفت انتقال حرارت- انتقال جرم
امیرهمایون مقدادی اصفهانی اکسرژی، انتقال حرارت- انتقال جرم دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی .
یاسر ملایی برزی پیل های سوختی دانشگاه صنعتی قم
حمید ممهدی هروی آلایندگی حاصل از احتراق، احتراق، تولید سوخت دانشگاه آزاد مشهد دانشکده فنی و مهندسی
محمود مهرگان موتورهای احتراق داخلی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
الهام موسوی کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا
علی میرمحمدی موتورهای احتراق داخلی دانشگاه شهید رجایی-عضو هیات علمی
آرش نجفی حریق و ایمنی پژوهشگر مستقل
بهمن نجفی دانشگاه محقق اردبیلی مکانیک ماشینهای کشاورزی
غلامحسن نجفی سوخت های زیستی و جایگزین، موتورهای احتراق داخلی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
علی نصیری طوسی
علیرضا نورپور موتورهای احتراق داخلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
سید عبدالمهدی هاشمی تحلیل شعله ها (پیش آمیخته و غیر پیش آمیخته) عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه کاشان
احسان هوشفر احتراق، روش های عددی و تجربی در احتراق گروه مهندسی مکانیک، دانسکده فنی، دانشگاه تهران
لیلا وافی کاتالیست، سینتیک ، راکتور دانشکده علوم پایه، دانشگاه آژاد اسلامی شهرری
اسماعیل ولی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی هوافضا
رضا یگانی انتقال حرارت- انتقال جرم، سوخت های زیستی و جایگزین دانشگاه صنعتی سهند مهندسی شیمی