راهنمای نویسندگان

شرایط نویسنده مسول مکاتبات کلیک کنید

نگاشت نامه (قالب) پیش نویس مقاله ← کلیک کنید →

 فرم تعارض منافع ( بایستی به همراه فایل های مقاله ارسال گردد.) ← کلیک کنید →

  فرم تعهد نویسندگان ( بایستی به همراه فایل های مقاله ارسال گردد.) ← کلیک کنید →

 توجه: از نویسندگان محترم درخواست می شود مقاله را در دو فرمت PDF و Word ارسال نمایند. 

مشابهت‌یاب

نشریه علمی سوخت و احتراق از سامانه همیاب متعلق به سیناوب برای مشابهت‌یابی بهره می‌برد. مشابهت‌یابی توسط خود نشریه در زمان ثبت مقاله انجام می‌شود و نیاز به اقدام یا صرف هزینه توسط نویسندگان نیست.