تعیین سرعت شعله آرام پیش آمیخته سوختهای گازی به روش شار حرارتی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، سرعت سوختن آرام شعله ­های متان-هوا و پروپان-هوا در گستره وسیعی از نسبت­های هم­ ارزی و در فشار اتمسفر به ­طور آزمایشگاهی اندازه­ گیری شده است. روش شار حرارتی برای اندازه ­گیری سرعت سوختن استفاده شد. آزمایش­ها برای متان-هوا و پروپان-هوا در نسبت های مختلف هم ارزی انجام شد. حد اکثر سرعت شعله برای متان- هوا و پروپان-هوا در نسبت هم ارزی 1/1 و به ­ترتیب 37/33 و cm/s 42/1 اندازه­ گیری شد. نتایج با داده­ های معتبر منتشرشده تطابق قابل قبولی دارند. شبیه­ سازی با استفاده از کد پیش­ آمیخته نرم ­افزار کمکین 2 انجام گرفت و سازوکارهای شیمیایی GRI-Mech 3.0 ودانشگاه پرینستون به ­ترتیب برای احتراق متان و پروپان درنظر گرفته شده­ اند. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی تطابق خوبی را نشان می­ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Laminar Burning Velocity for Gaseous Fuels with the Heat Flux Method

نویسندگان [English]

  • نیما طینتی 1
  • مسعود ندافیان بجستانی 1
  • حمید ممهدی هروی 1
  • جواد ابوالفضلی اصفهانی 2
  • کاظم بشیرنژاد 1
1
2
چکیده [English]

در این تحقیق، سرعت سوختن آرام شعله ­های متان-هوا و پروپان-هوا در گستره وسیعی از نسبت­های هم­ ارزی و در فشار اتمسفر به ­طور آزمایشگاهی اندازه­ گیری شده است. روش شار حرارتی برای اندازه ­گیری سرعت سوختن استفاده شد. آزمایش­ها برای متان-هوا و پروپان-هوا در نسبت های مختلف هم ارزی انجام شد. حد اکثر سرعت شعله برای متان- هوا و پروپان-هوا در نسبت هم ارزی 1/1 و به ­ترتیب 37/33 و cm/s 42/1 اندازه­ گیری شد. نتایج با داده­ های معتبر منتشرشده تطابق قابل قبولی دارند. شبیه­ سازی با استفاده از کد پیش­ آمیخته نرم ­افزار کمکین 2 انجام گرفت و سازوکارهای شیمیایی GRI-Mech 3.0 ودانشگاه پرینستون به ­ترتیب برای احتراق متان و پروپان درنظر گرفته شده­ اند. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی تطابق خوبی را نشان می­ دهند. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • سرعت شعله
  • آرام
  • پیش­ آمیخته
  • روش شار حرارتی
  • شبیه­ سازی عددی