دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1392 (11) 
تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای

سمیه پارسا؛ رحیم خوشبختی سرای؛ صمد جعفرمدار؛ رضا اکبرپور قیاسی؛ یحیی عجبشیرچی