مطالعه تحلیلی سینتیک فرایند‌های مختلف در پیرولیز ابر ذرات لایکوپدیوم

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در مقاله حاضر، با توجه به اهمیت پارامترهای مختلف سینتیک فرایندهای خشک شدن و پیرولیز ذرات ارگانیکی چون لایکوپدیوم بر روی مدل های تحلیلی احتراق این نوع ذرات، به بررسی سنتیک این فرایندها پرداخته شده است. در این تحقیق، با استفاده از منحنی های TGA نتایج آزمایشگاهی موجود به بررسی منحنی های DTG و ارائه یک مدل تحلیلی برای سنتیک فرایندهای خشک شدن و پیرولیز ذرات در پدیده احتراق پرداخته شده است. در این کار، به صورت تحلیلی سینتیک پیرولیز و خشک شدن رطوبت ذرات لایکوپدیوم مطالعه شده و با استفاده از آن ضرایب سینتیکی مربوط به هر مرحله از پیرولیز این ذره به دست آمده است. نتایج نشانگر تطابق فوق العاده مدل تحلیلی با نتایج آزمایشگاهی موجود است. می توان نتایج حاصل از این کار را با درصد اطمینان بالایی در مدل های تحلیلی آینده برای ذرات لایکوپدیوم مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analitical Study about the Kinetics of Different Processes in Pyrolysis of Lycopodium Dust

نویسندگان [English]

  • حسین بیدقی دیزجی
  • مهدی بیدآبادی