توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

یکی از چالش های موجود در موتورهایHCCI عدم وجود سیستم کنترلی مناسب نظیر موتورهای احتراق داخلی مرسوم است. از این رو، کنترل احتراق HCCI می تواند راه را برای توسعه تجاری این موتورها هموار کند. در کار حاضر، یک مدل کنترلی (COM) توسعه یافته است که قادر است زمان شروع احتراق (SOC)، دوره احتراق(BD) و زاویه میل لنگی که در آن 50 درصد آزادسازی گرما اتفاق افتاده است (CA50) را پیش بینی کند. کارایی مدل با استفاده از مقایسه پارامترهای مذکور با مقادیر متناظر تجربی آن ها (از تحلیل داده های فشار داخل سیلندر اندازه گیری شده) در محدوده وسیعی از شرایط عملکردی موتور مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ادامه، مقادیر مختلف برای دمای مخلوط ورودی، فشار ورودی و نسبت هم ارزی، برای موتور HCCI گازسوز در مدل توسعه یافته اعمال شد. از این نتایج برای بهینه سازی ضرایب موجود در رابطه اصلی مدل انتگرال کوبشی اصلاح شده و سایر روابط موجود برای پیش بینی پارامترهای احتراقی استفاده شد. دسترسی به شرایط مناسب ورودی جهت عملکرد پایدار موتور از محاسن این سیستم کنترلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Control Oriented Model for Predicting Combustion Timing in HCCI Engines

نویسندگان [English]

  • ساسان اکبرپور
  • رحیم خوشبختی سرای
  • مهدی میرزایی
  • وحید محمدی
  • قاسم سلیمانی