دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1393 (13) 
بهینه سازی پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضرایب مدل سینتیکی احتراق متان و هوا

صفحه 1-16

سید مهدی هدایت زاده؛ محمد سلطانیه؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر حیدری نسب؛ محمدرضا جعفری نصر