اصلاح خواص ساختاری نانوکاتالیزور NiMo/Al2O3 با فسفر با به­ کارگیری روش تلقیح برای استفاده در فرایند گوگردزدایی تیوفن

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در صنعت پالایش، گوگرد موجود در برش­ های نفتی طی فرآیندی موسوم به هیدرودی ­سولفوریزاسیون حذف می­ شود. کاتالیزور­های مرسوم در این فرایند، NiMo/Al2O3 و CoMo/Al2O3 هستند که نسبت به دیگر کاتالیزور­ها متداول­ترند.  به­ منظور افزایش فعالیت این کاتالیزور­ها و در نتیجه تولید سوخت با میزان گوگرد کمتر، تقویت­ کننده­ های ثانویه ازجمله فسفر به کاتالیزور افزوده می­ شود. برای نیل به این هدف، در این تحقیق، نانوکاتالیزور NiMoP/Al2O3 به روش تلقیح و با غلظت­ های متفاوتی از تقویت­ کننده فسفر برای حذف تیوفن (ترکیب گوگرددار) از خوراک حاوی دکان در فشار اتمسفری تهیه شد. نانوکاتالیزور­های تهیه­ شده توسط آنالیز­های XRDSEMFTIR  و BET تعیین مشخصات شدند. نتایج حاصل از انجام این  آنالیزها، بیانگر توزیع یکنواخت ذرات روی سطح پایه، تخریب آگلومره­ ها، افزایش توزیع و پراکندگی فاز فعال و کاهش تشکیل اسپینل نیکل در اثر افزودن میزان بهینه فسفر به کاتالیزور است. ارزیابی عملکرد این نانوکاتالیست نشان­ دهنده کاهش تیوفن از خوراک به مقدار کمتر از  ppm100 است که در صورت افزودن فسفر به میزان 1 درصد وزنی حاصل می­ شود. این نتایج  به­ دلیل قدرت اسیدی و خواص منحصر به­ فرد ساختاری نانوکاتالیزور حاوی تقویت­ کننده فسفر در مقابل کاتالیزور بدون فسفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Modification of NiMo/Al2O3 Nanocatalyst by Phosphor via Impregnation Method Used in Desulfurization of Thiophene

نویسندگان [English]

  • میترا ابراهیمی نژاد
  • محمد حقیقی
چکیده [English]

In oil refining industries, sulfur in the petroleum derivatives is removed by a hydrodesulfurization process. In general, the traditional hydrodesulfurization catalysts are CoMo/Al2O3 and NiMo/Al2O3. Addition of secondary promoter, phosphorus, is proposed as useful solution for increasing catalyst activity and production of standard fuels. In this research, a series of NiMoP/Al2O3 nanocatalysts with different loadings of phosphorus were synthesised with impregnation method and was evaluated for catalytic hydrodesulfurization (HDS) of thiophene (as a model sulfur component) in the atmospheric pressure. The synthesized nanocatalysts were characterized by XRD, FESEM, BET and FTIR techniques. The XRD results confirmed high dispersion of particles on the surface of γ-Al2O3 support. The FESEM images showed destroying of agglomerate and appropriate distribution of nanocatalyst particles due to application of optimal level of phosphorus. The specific surface area of the samples was decreased with increasing phosphorus content. The FTIR analysis revealed that the use of phosphorus promoter increased the distribution of the active phase, generated more active sites and decreased production of nickel spinel. The results of the catalytic activity for thiophene HDS reaction indicated that the synthesized nanocatalyst with phosphorus content of 0.8 wt% had the highest activity and was able to remove thiophene from the initial solution to less than 100 ppm. These results could be addressed by increasing acidity and excellent structural properties of the NiMoP/Al2O3 nanocatalyst with phosphorus loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NiMo/Al2O3
  • nanocatalyst
  • Promoter
  • Phosphor
  • Structural properties
  • Desulfurization