دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تیر 1393 (14) 
تاثیر نانوذرات اکسید منیزیم بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

صفحه 49-59

اسماعیل ایومن؛ مرجان تحریری؛ محسن بداغی؛ حمید یوسفی‌نژاد