مقایسه اگزرژیک عملکرد موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه­ ای برای سوخت­ های بنزین، متان و هیدروژن

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

تحلیل اگزرژی ابزاری برای تعیین سهم فرآیندهای دخیل در انتقال قابلیت کاردهی ورودی به سیستم و مکانی که در آن افت انرژی مفید در یک سیستم یا فرآیند رخ می‌دهد است. در این تحقیق مقایسه اگزرژیک عملکرد موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه‌ای برای سوخت­ های بنزین، هیدروژن و متان مدنظر است. برای این منظور ابتدا مدلسازی چندناحیه‌ای موتور برمبنای پیشروی شعله معرفی شده است. سپس پایه‌های مفهومی لازم به­ منظور انجام تحلیل اگزرژی سیستم، با تعریف عبارت اگزرژی و ایجاد معادلات تعادلی اگزرژی مربوطه و به ­کار بردن آن‌ها برای سیستم‌های بسته و حجم کنترل، بنا نهاده شده است. از نتایج این تحقیق مشخص می‌شود که بیشترین سهم بازگشت­ ناپذیری در موتور مربوط به فرآیند احتراق است. همچنین، برای شرایط استوکیومتری می ­توان به درصد اگزرژی منتقل ­شده با کار تقریباً برابر برای هر سه سوخت، بیشترین درصد بازگشت ناپذیری برای بنزین و کمترین درصد بازگشت ناپذیری مربوط به هیدروژن اشاره کرد. بررسی نتایج تحلیل اگزرژی در شرایط کاری مختلف نشان می ­دهد که افزایش دور موتور سبب افزایش انتقال اگزرژی با کار و کاهش انتقال اگزرژی با گرما می­ شود. همچنین، افزایش نسبت توازن سبب افزایش سهم اگزرژی مخلوط درون سیلندر و کاهش سهم بازگشت­ ناپذیری از اگزرژی ورودی می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exergic Comparison of SI Engines Performance for Gasoline, Methane and Hydrogen Fuels

نویسندگان [English]

  • امیر گودرزی
  • محمد مهدی دوستدار
چکیده [English]

Exergy analysis is a method for evaluating the contribution of each process on transmission of initial availability of the system and determining the positions of useful energy losses. In this research a comparison of the performance of a SI engine for gasoline, methane and hydrogen in the exergic point of view has been done respectively. Initially,-the performance of the engine by a multi-zones model based on flame propagation with uniform fluid properties in each zone is simulated. by defining exergy terms and using related exergy equilibrium equations for open and close systems a necessary conceptual basis for exergy analysis is made. The results show that the combustion process produces the most proportion of the system irreversibility. Furthermore, for stoichiometric condition the proportion of exergy transmission in the form of work is almost the samefor the mentioned fuels. In addition gasoline has the most proportion of irreversibilityin exergy transmission and hydrogen has the lowest one. Examination of exergy analysis results at different operating conditions reveals that the increase of engine speed will increase exergy transmission in the form of work and decrease it in the form of heat. By the way, an increase in equivalence ratio, will increase cylinder mixture exergy proportion and decrease irreversibility proportion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy analysis
  • Internal combustion engine
  • Multi-zones modeling
  • Alternative fuels