مطالعه پارامتری تأثیر افزایش مقدار سوخت دیزل در موتورهای دوگانه‌سوز تحت شرایط بارهای جزئی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

4 پلی تکنیک میلان

چکیده

یکی از راهکارهای مناسب برای گازسوزکردن موتورهای دیزلی استفاده از فناوری دوگانه‌سوز است. در موتورهای دوگانه‌سوز تحت شرایط بارهای جزئی، به ­دلیل عدم گسترش مناسب شعله به تمام نواحی محفظه احتراق، میزان آلاینده­ های UHC و CO افزایش یافته و بازده حرارتی موتور کاهش می­ یابد. از این رو، در این تحقیق به مطالعه تاثیر افزایش مقدار سوخت دیزل بر خصوصیات احتراقی، عملکردی و آلایندگی موتورهای دوگانه‌سوز تحت شرایط نصف بار کامل با ثابت نگه­داشتن مقدار کل انرژی ورودی در هر چرخه با استفاده از کد محاسباتی KIVA-3V پرداخته شده است. مشاهده می­ شود که نمودار تغییرات فشار داخل سیلندر و مقادیر آلاینده­ های خروجی پیش ­بینی ­شده توسط مدل مطابقت خوبی با مقادیر تجربی دارند. همچنین، نتایج نشان می­ دهند که تحت شرایط بارهای جزئی، مقدار متان نسوخته در دورترین نواحی نسبت به موقعیت نازل انژکتورها نظیر کف کاسه پیستون و در چهار جهتی که سوخت دیزل پاشش نمی­ شود، غلظت بالایی دارد. با پاشش سوخت دیزل به داخل محفظه احتراق، یک ناحیه غنی از سوخت در نواحی فوقانی و در چهار جهت پاشش تشکیل می ­شود که در این ناحیه، به­ دلیل عدم وجود اکسیژن کافی برای احتراق کامل سوخت، قسمت عمده CO در این نواحی تشکیل می­ شود. از این رو، با افزایش سهم سوخت دیزل در بارهای جزئی، میزان نفوذ شعله نفوذی سوخت دیزل به نقاط دوردست محفظه احتراق بیشتر شده و احتراق گاز طبیعی نیز بهبود می ­یابد و همچنین درصد گاز طبیعی مخلوط شده با هوا در بار ورودی سیلندر کاهش یافته و به­ تبع آن اکسیژن بیشتری در مرحله مکش وارد محفظه احتراق می ­شود. این مقدار اکسیژن اضافی، در مناطق غنی از سوخت، باعث وقوع احتراق کامل سوخت شده و در نتیجه، در بالای محفظه احتراق، تشکیل آلاینده CO به ­طور چشمگیری کاهش و آلاینده NO کمی افزایش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parametric Study on the Effect of Increasing the Amount of Diesel Fuel in Dual Fuel Engines at Part Load Conditions

نویسندگان [English]

  • سید محمد موسوی 1
  • رحیم خوشبختی سرای 2
  • کامران پورقاسمی 3
  • امین مقبولی 4
1
2
3
4
چکیده [English]

One of the best strategies for using natural gas in diesel engines is dual fuel technology. In dual fuel engines, UHC and CO emissions increase and engine thermal efficiency decreasesat part loadsdue to the lack of suitable flame propagation in the combustion chamber. In this paper, the effect of increasingthe amount of diesel fuel on combustion, performance and emission characteristics of dual fuel engine was studied while keeping the total amount of energy input per cycle constant at part load condition. KIVA-3V codewas used to simulate the in-cylinder eventat closed part of engine cycle. Results show that the in-cylinder pressure historiesand emissions values ​​predicted by the models are in good agreement with thecorresponding experimental data. Also it can be resulted that at part loads,the unburned methane is remained in the most remote areas from diesel fuel injectors such as the bottom of the piston bowl and in four directions wherediesel fuel is not injected. By injection of diesel fuel into the combustion chamber, a fuel-rich zone is formed in the upper areas of combustion chamber and in four directions of injection in which the bulk of CO is formed in these regions due to the lack of oxygen for complete combustion. Hence by increasing the amount of diesel fuel at part loads, diffusion flame penetration of diesel fuel is increased into the combustion chamber and then natural gas combustion is improved.Also, the percentage of natural gas in the mixture that charged in intake stroke is reducedand consequently more oxygen enterscombustion chamber. This excess oxygen in the fuel-rich regions leads to complete combustion. Hence, on the top of the combustion chamber, formation of CO decreaseswhileformation of NO is slightly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dual fuel engine
  • Effect of increasing the amount of diesel fuel
  • KIVA-3V code
  • Part loads