دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 38، اردیبهشت 1401 
مدل‌سازی دینامیکی بویلر نوع دی با مدار چرخش طبیعی: مطالعه‌ای بر روی عملکرد بویلر در حین تغییر بار پله‌ای

صفحه 25-52

10.22034/jfnc.2022.331593.1305

مهدی هاشمی بنی؛ سبحان امامی کوپائی؛ امیرهمایون مقدادی اصفهانی؛ علیرضا شیرنشان؛ رسول کلباسی


ارزیابی تأثیر مدل‌های محاسبه زمان شکست در تخمین عمر خزشی محفظه احتراق موتور V94.2

صفحه 53-70

10.22034/jfnc.2022.337639.1317

سیده فاطمه موسوی؛ مهدی بقایی؛ غزاله احمدی؛ رضا گلستانی؛ سینا ثانی؛ محمدعلی سرودی؛ هیوا خالدی