دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 33، دی 1399 
بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای

صفحه 63-78

10.22034/jfnc.2020.121936

مسعود عیدی عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ عطیه سرآبادانی؛ حامد خسروبیگی؛ غزال داورنیا؛ علیرضا رمضانی


حذف سوخت مایع و کاهش مصرف انرژی با بهینه سازی عملکرد احتراقی کلساینر سیمان به وسیله شبیه سازی عددی

صفحه 97-115

10.22034/jfnc.2020.121938

مجید آقایاری؛ حسین عشینی؛ عباس احسانی؛ محمد شهسواری؛ همایون افشار؛ سید محمد طباطبایی؛ حسن نیک پی