دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1399 
مطالعه عددی خنک‌کاری فیلمی در یک رانشگر فضایی

صفحه 1-24

10.22034/jfnc.2020.109376

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ محمدرضا معدنی؛ علیرضا رمضانی