تولید سوخت سبز بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از نانوذرات K2O تثبیت شده بر روی بنتونیت به روش سونوشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنند، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تثبیت نانوذرات K2O بر خاک رس بنتونیت و ارزیابی و مقایسه عملکرد آن با نانوذرات K2O خالص برای بررسی نقش پایه معدنی در تولید سوخت سبز بیودیزل است. بدین­ منظور، نانوکاتالیزور هتروژنی K2O/Bentonite با بارگذاری 30% وزنی هیدروکسید پتاسیم بر پایه بنتونیت با استفاده از روش امواج فراصوت شیمیایی تهیه و در واکنش تبادل استری روغن آفتاب­گردان استفاده شد و نتیجه آن با کاتالیزور هموژن KOH و نانوذرات K2O خالص به ­ترتیب برای ارزیابی عملکرد و بررسی اثر تثبیت مقایسه شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیزور کامپوزیتی تهیه ­شده با استفاده از آزمون­هایXRD ، FESEM،EDX ، BET و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون­ های خصوصیت ­سنجی حاکی از تهیه موفقیت­آمیز نمونه K2O/Bentonite و خواص سطحی و ساختاری مناسب این نمونه به­ منظور          به­ کارگیری در فرایند تبادل استری روغن است. آزمون XRD تشکیل فاز کریستالی K2O در نمونه تهیه ­شده را تایید کرد. تصاویر FESEM پوشیده­ شدن سطح بنتونیت از وجود نانوذرات کوچک K2O با توزیع اندازه و پراکندگی یکنواخت را نشان داد. نتایج آزمون EDX مؤید حضور تمامی عناصر مورد استفاده و عدم وجود هر گونه ناخالصی در ساختار کاتالیزور بود. آزمون BET نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه ­شده دارای سطح ویژه‌ مناسبی است. نتایج عملکرد راکتوری نمونه ­ها در شرایط نسبت مولی متانول به روغن 12:1، مقدار کاتالیزور wt.% 3، دمای واکنش °C65 و زمان انجام واکنش h 3 بیانگر کارایی قابل قبول نانوکامپوزیت تهیه­شده با بازده تولید 95/17% در مقایسه با نمونه­ های K2O خالص و KOH به­ ترتیب با بازده­ های تولید 80/57% و 76/62% بود. کارایی بهتر را می­توان به خواص سطحی و ساختاری بهبودیافته در نتیجه تثبیت ذرات فعال با به ­گارگیری انرژی فراصوت چون حفرات بزرگ، سطح ویژه نسبتاً بالا، شکل ظاهری یکنواخت، توزیع همگن ذرات پتاسیم، برهمکنش قوی ذرات پتاسیم با لایه­ های بنتونیت و نیز تشکیل گروه­ های Al-O-H نسبت داد. همچنین، ویژگی­ های بیودیزل تولیدشده، مانند چگالی، گرانروی، نقطه ابری­شدن، نقطه ریزش، عدد اسیدی و عدد ستان اندازه­ گیری، با استانداردها مقایسه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of Green Fuel Biodiesel from Sunflower Oil Using K2O Nanoparticles Sonochemically Immobilized over Bentonite

نویسندگان [English]

  • Kavan Ghavami 1
  • Farhad Rahmani 2
  • Faranak Akhlaghian 2
1 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The aims of this study were to immobilize K2O nanoparticles over bentonite clay; and evaluate and compare its performance with that of bare K2O nanoparticles in order to study the role of mineral support in the biodiesel production. For this purpose, a heterogeneous K2O/Bentonite nanocatalyst was sonochemichally prepared by loading 30 wt.% potassium hydroxide over bentonite and used in the transesterification reaction of sunflower oil. The obtained result was compared with homogeneous KOH catalyst and bare K2O. The physico-chemical properties of synthesized composite were investigated using XRD, FESEM, EDX, BET and FTIR analyzes. The results of the characterization analysis indicate the successful synthesis of the synthesized sample and suitable surface and structural properties of this sample for use in the transesterification process. XRD analysis confirmed the formation of the crystalline phase of K2O in the synthesized sample. FESEM images showed that the surface of bentonite has been covered by small K2O nanoparticles with uniform size distribution and dispersion. The results of EDX analysis confirmed the presence of all the elements used and there was no impurity in the catalyst structure. The catalytic results of the samples in operating conditions of methanol to oil molar ratio of 12:1, catalyst amount of 3 wt.%, reaction temperature of 65 C and reaction time of 3 h indicate acceptable efficiency of synthesized nanocomposite with production yield of 95.17% compared with K2O and KOH samples which had 80.57% and 76.62% production efficiencies, respectively. Also, biodiesel properties, were measured and compared to standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K2O/Bentonite
  • Sonochemistry Procedure
  • Sunflower Oil
  • Biodiesel
 
1. British Petroleum, “BP statistical review of world energy,” June 2009, https://www.sciencebase.gov/catalog/item/ 5140ac58e4b089809dbf53a1, Accessed 10 Jan 2020.
2. P. Giannelos, F. Zannikos, S. Stournas, E. Lois and G. Anastopoulos, “Tobacco seed oil as an alternative diesel fuel: physical and chemical properties,” Industrial crops and products, Vol. 16, 2002, pp. 1-9.
3. G. Baskar, A. Gurugulladevi, T. Nishanthini, R. Aiswarya and K. Tamilarasan, “Optimization and kinetics of biodiesel production from Mahua oil using manganese doped zinc oxide nanocatalyst,” Renewable energy, Vol. 103, 2017, pp. 641-646.
4. R. Chakraborty, S. Chatterjee, P. Mukhopadhyay and S. Barman, “Progresses in waste biomass derived catalyst for production of biodiesel and bioethanol: a review,” Procedia Environmental Sciences, Vol. 35, 2016, pp. 546-554.
5. A. Abbaszaadeh, B. Ghobadian, M. R. Omidkhah and G. Najafi, “Current biodiesel production technologies: a comparative review,” Energy Conversion and Management, Vol. 63, 2012, pp. 138-148.
6. G. Vicente, A. Coteron, M. Martinez and J. Aracil, “Application of the factorial design of experiments and response surface methodology to optimize biodiesel production,” Industrial crops and products, Vol. 8, 1998, pp. 29-35.
7. B. Barnwal and M. Sharma, “Prospects of biodiesel production from vegetable oils in India,” Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 9, 2005, pp. 363-378.
8. J. Nisar, R. Razaq, M. Farooq, M. Iqbal, R. A. Khan, M. Sayedand et al., “Enhanced biodiesel production from Jatropha oil using calcined waste animal bones as catalyst,” Renewable Energy, Vol. 101, 2017, pp. 111-119.
9. M. S. H. Abdelfattah, O. S. M. Abu-Elyazeed and M. A. Abdelazeem, “On biodiesels from castor raw oil using catalytic pyrolysis,” Energy, Vol. 143, 2018, pp. 950-960.
10. J. M. Dias, M. C. Alvim-Ferraz and M. F. Almeida, “Production of biodiesel from acid waste lard,” Bioresource technology, Vol. 100, 2009, pp. 6355-6361.
11. W. Roschat, S. Phewphong, J. Khunchalee and P. Moonsin, “Biodiesel production by ethanolysis of palm oil using SrO as a basic heterogeneous catalyst,” Materials Today: Proceedings, Vol. 5, 2018, pp. 13916-13921.
12. S. Sharma, V. Saxena, A. Baranwal, P. Chandra and L. M. Pandey, “Engineered nanoporous materials mediated heterogeneous catalysts and their implications in biodiesel production,” Materials Science for Energy Technologies, Vol. 1, 2018, pp. 11-21.
13. N. Al-Jammal, Z. Al-Hamamre and M. Alnaief, “Manufacturing of zeolite based catalyst from zeolite tuft for biodiesel production from waste sunflower oil,” Renewable Energy, Vol. 93, 2016, pp. 449-459.
14. M. D. Putra, C. Irawan, Y. Ristianingsih and I. F. Nata, “A cleaner process for biodiesel production from waste cooking oil using waste materials as a heterogeneous catalyst and its kinetic study,” Journal of cleaner production, Vol. 19, 2018, pp. 1249-1258.
15. W. Jindapon, S. Jaiyen and C. Ngamcharussrivichai, “Seashell-derived mixed compounds of Ca, Zn and Al as active and stable catalysts for the transesterification of palm oil with methanol to biodiesel,” Energy conversion and management, Vol. 122, 2016, pp. 535-543.
16. A. Martínez, G. E. Mijangos, I. C. Romero-Ibarra, R. Hernández-Altamirano and V. Y. Mena-Cervantes, “In-situ transesterification of Jatropha curcas L. seeds using homogeneous and heterogeneous basic catalysts,” Fuel, Vol. 235, 2019, pp. 277-287.
17. K. Seffati, H. Esmaeili, B. Honarvar and N. Esfandiari, “AC/CuFe2O4@ CaO as a novel nanocatalyst to produce biodiesel from chicken fat,” Renewable Energy, Vol. 147, 2020, pp. 25-34.
18. B. Ali, S. Yusup, A. T. Quitain, M. S. Alnarabiji, R. N. M. Kamil and T. Kida, “Synthesis of novel graphene oxide/bentonite bi-functional heterogeneous catalyst for one-pot esterification and transesterification reactions,” Energy Conversion and Management, Vol. 171, 2018, pp. 1801-1812.
19. G. Chen, R. Shan, S. Li and J. Shi, “A biomimetic silicification approach to synthesize CaO–SiO2 catalyst for the transesterification of palm oil into biodiesel,” Fuel, Vol. 153, 2015, pp. 48-55.
20. M. Feyzi and E. Shahbazi, “Catalytic performance and characterization of Cs–Ca/SiO2–TiO2 nanocatalysts for biodiesel production,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 404, 2015, pp. 131-138.
21. W. Xie, Y. Han and H. Wang, “Magnetic Fe3O4/MCM-41 composite-supported sodium silicate as heterogeneous catalysts for biodiesel production,” Renewable energy, Vol. 125, 2018, pp. 675-681.
22. H. Han and Y. Guan, “Synthesis of biodiesel from rapeseed oil using K2O/γ-Al2O3 as nano-solid-base catalyst,” Wuhan University Journal of Natural Sciences, Vol. 14, 2009, pp. 75-79.
23. V. Mahdavi and A. Monajemi, “Optimization of operational conditions for biodiesel production from cottonseed oil on CaO–MgO/Al2O3 solid base catalysts,” Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 45, 2014, pp. 2286-2292.
24. Y.-M. Park, J. Y. Lee, S.-H. Chung, I. S. Park, S.-Y. Lee, D.-K. Kimand et al., “Esterification of used vegetable oils using the heterogeneous WO3/ZrO2 catalyst for production of biodiesel,” Bioresource technology, Vol. 101, 2010, pp. S59-S61.
25. E. Yazdanian, N. Gholipour and A. Kamran-pirzaman, “Effect of important parameters on biodiesel production using heterogeneous potassium carbonate/alumina catalyst and rapeseed oil,” Fuel and Combustion, Vol. 10, No. 2, 2017,pp. 17-27. (In Persian)
26. B. Rahmani and M. Haghighi, “Thermochemical Synthesis of Mg-Al Ceramic Spinel as Support for MgO/MgAl2O4 Nanocatalyst Toward Conversion of Vegetable Oil to Green Fuel,” Journal of Petroleum Research, Vol. 28, 2018, pp. 59-75. (In Persian)
27. F. E. Soetaredjo, A. Ayucitra, S. Ismadji and A. L. Maukar, “KOH/bentonite catalysts for transesterification of palm oil to biodiesel,” Applied Clay Science, Vol. 53, 2011, pp. 341-346.
28. F. Rahmani, M. Haghighi and S. Mahboob, “CO2-enhanced dehydrogenation of ethane over sonochemically synthesized Cr/clinoptilolite-ZrO2 nanocatalyst: Effects of ultrasound irradiation and ZrO2 loading on catalytic activity and stability,” Ultrasonics sonochemistry, Vol. 33, 2016, pp. 150-163.
29. F. Rahmani, M. Haghighi, Y. Vafaeian and P. Estifaee, “Hydrogen production via CO2 reforming of methane over ZrO2-Doped Ni/ZSM-5 nanostructured catalyst prepared by ultrasound assisted sequential impregnation method,” Journal of Power Sources, Vol. 272, 2014, pp. 816-827.
30. C. P. Prados, D. R. Rezende, L. R. Batista, M. I. Alves and N. R. Antoniosi Filho, “Simultaneous gas chromatographic analysis of total esters, mono-, di-and triacylglycerides and free and total glycerol in methyl or ethyl biodiesel,” Fuel, Vol. 96, 2012, pp. 476-481.
31. W. Xie and H. Li, “Alumina-supported potassium iodide as a heterogeneous catalyst for biodiesel production from soybean oil,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Vol. 255, 2006, pp. 1-9.
32. K. Noiroj, P. Intarapong, A. Luengnaruemitchai and S. Jai-In, “A comparative study of KOH/Al2O3 and KOH/NaY catalysts for biodiesel production via transesterification from palm oil,” Renewable Energy, Vol. 34, 2009, pp. 1145-1150.
33. A. Atabani, A. Silitonga, H. Ong, T. Mahlia, H. Masjuki, I. A. Badruddinand et al., “Non-edible vegetable oils: a critical evaluation of oil extraction, fatty acid compositions, biodiesel production, characteristics, engine performance and emissions production,” Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 18, 2013, pp. 211-245.
34. M. Bhuiya, M. Rasul, M. Khan, N. Ashwath, A. Azad and M. Hazrat, “Prospects of 2nd generation biodiesel as a sustainable fuel–Part 2: Properties, performance and emission characteristics,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 55, 2016, pp. 1129-1146.