نویسنده = سبحان امامی
مدل‌سازی دینامیکی بویلر نوع دی با مدار چرخش طبیعی: مطالعه‌ای بر روی عملکرد بویلر در حین تغییر بار پله‌ای

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 25-52

10.22034/jfnc.2022.331593.1305

مهدی هاشمی بنی؛ سبحان امامی کوپائی؛ امیرهمایون مقدادی اصفهانی؛ علیرضا شیرنشان؛ رسول کلباسی


مطالعه عددی گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌ای با یک مانع

دوره 6، شماره 2، تیر 1392

سبحان امامی کوپائی؛ کیومرث مظاهری؛ علی شمعونی پور