بررسی عددی و تجربی عملکرد مشعل اجاق گاز خانگی پر بازده به کمک روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی .

2 گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 گروه صنعتی هومکو، شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jfnc.2023.403831.1350

چکیده

 
میدان جریان احتراقی در مشعل‌های اجاق گاز خانگی نقش اساسی در ساختار و شکل شعله، توزیع گرادیان دما و در نتیجه بازده حرارتی و میزان انتشار آلاینده‌ها بازی می‌کند. به طور مسلم، دست‌یابی به یک مدل عددی معتبر فهم این جریان پیچیده و عوامل موثر بر آن را آسان‌تر می‌نماید. به‌منظور ارائه یک شبیه‌سازی عددی معتبر، در ابتدا بازده حرارتی مشعل مورد نظر در بازه فشاری 12 تا 24 میلی‌بار به‌صورت تجربی آزموده شد. سپس اعتبار نتایج به‌دست آمده از شبیه‌سازی عددی در مقایسه با نتایج تجربی سنجیده شد که اعتبار خوب مدل‌سازی عددی حاضر را نشان داد. همچنین جهت بررسی اثر هم زمان و متقابل عوامل مختلف نظیر: فشار منبع گاز، دمای اولیه مخلوط و فاصله ظرف آزمون تا مشعل (ارتفاع بار) بر بازده حرارتی، توان مشعل، نسبت شار حرارتی تشعشعی به شار کل و میزان انتشار CO از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ در مسئله حاضر استفاده شد. 20 حالت پیشنهاد شده توسط این الگوریتم به‌صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته و کانتورهای به‌دست آمده بر اساس مدل‌های رگرسیونی برازش شده برای پارامترهای خروجی استخراج شدند. مطابق نتایج اگرچه افزایش فشار توان حرارتی مشعل را افزایش داده، اما باعث کاهش بازده حرارتی آن می‌شود. با کاهش فشار گاز طبیعی دمای شعله افزایش یافته و قله‌های دمایی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. در حقیقت تمرکز شعله با کاهش فشار افزایش یافته و در نتیجه بازده حرارتی افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش فشار انتشار گاز CO کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical and experimental investigation of the performance of a high-efficiency domestic gas stove burner using the response surface methodology

نویسندگان [English]

  • Sobhan Emami 1
  • Alireza Shirneshan 2
  • Seyed Ehsan Mirahmadi 3
  • Seyed Hamidreza Mirahmadi 3
1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University.
2 Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 HOMECO Industrial Group, Isfahan Great Industrial City, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The combustion flow field in domestic gas stove burners plays a fundamental role in the structure and shape of the flame, the distribution of the temperature gradient, and, consequently, the thermal efficiency and emission of pollutants. Obtaining a valid numerical model makes it easier to understand this complex flow and its influencing factors. To provide a valid numerical simulation, the thermal efficiency of the burner was experimentally tested in the pressure range of 12 to 24 mbar. The validity of the numerical results was then examined by comparing them with the experimental results. Additionally, the response surface methodology was utilized to investigate the simultaneous and mutual effects of various factors such as gas source pressure, initial temperature of the mixture, and load height on thermal efficiency, burner thermal power, the ratio of radiant heat flux to total flux, and the amount of CO emission. The algorithm proposed 20 cases that were numerically investigated, and the obtained contours were extracted based on the fitted regression models for the output parameters. The results show that although increasing the pressure increases the thermal power of the burner, it decreases its thermal efficiency. As the pressure of natural gas decreases, the flame temperature increases and the temperature peaks approach each other. In fact, the concentration of the flame increases with the decrease in pressure, and as a result, the thermal efficiency increases. Additionally, the results show that CO gas emission decreases with increasing pressure.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal efficiency
  • Load height
  • Pollutant emissions
  • Design of experiments
  • Response surface methodology
[1] P. J. Ashman, R. Junus, J. F. Stubington, and G. D. Sergeant, "The effects of load height on the emissions from a natural gas-fired domestic cooktop burner," Combustion Science and Technology, vol. 103, no. 1-6, pp. 283-298, 1994, doi: 10.1080/00102209408907699.
[2] R. Junus, J. F. Stubington, and G. D. Sergeant, "The effects of design factors on emissions from natural gas cooktop burners," International Journal of Environmental Studies, vol. 45, no. 2, pp. 101-121, 1994, doi: 10.1080/00207239408710885.
[3] Y.-C. Ko and T.-H. Lin, "Emissions and efficiency of a domestic gas stove burning natural gases with various compositions," Energy Conversion and Management, vol. 44, no. 19, pp. 3001-3014, 2003, doi: https://doi.org/10.1016/S0196-8904(03)00074-8.
[4] S. Jugjai and N. Rungsimuntuchart, "High efficiency heat-recirculating domestic gas burners," Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 26, no. 5, pp. 581-592, 2002, doi: https://doi.org/10.1016/S0894-1777(02)00164-4.
[5] L. C. Kwok, "Heat transfer characteristics of slot and round premixed impining flame jets," Experimental Heat Transfer, vol. 16, no. 2, pp. 111-137, 2003, doi: 10.1080/08916150390126496.
[6] L. C. Kwok, C. W. Leung, and C. S. Cheung, "Heat transfer characteristics of an array of impinging pre-mixed slot flame jets," International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 48, no. 9, pp. 1727-1738, 2005, doi: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2004.11.014.
[7] S.-S. Hou and Y.-C. Ko, "Effects of heating height on flame appearance, temperature field and efficiency of an impinging laminar jet flame used in domestic gas stoves," Energy Conversion and Management, vol. 45, no. 9, pp. 1583-1595, 2004, doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2003.09.016.
[8] S.-S. Hou and Y.-C. Ko, "Influence of oblique angle and heating height on flame structure, temperature field and efficiency of an impinging laminar jet flame," Energy Conversion and Management, vol. 46, no. 6, pp. 941-958, 2005, doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2004.06.001.
[9] S.-S. Hou, C.-Y. Lee, and T.-H. Lin, "Efficiency and emissions of a new domestic gas burner with a swirling flame," Energy Conversion and Management, vol. 48, no. 5, pp. 1401-1410, 2007, doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2006.12.001.
[10]         H. B. Li, T. T. Wong, C. W. Leung, and S. D. Probert, "Thermal performances and CO emissions of gas-fired cooker-top burners," Applied Energy, vol. 83, no. 12, pp. 1326-1338, 2006, doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2006.03.002.
[11]         D. Basu, R. Saha, R. Ganguly, and A. Datta, "Performance improvement of LPG cook stoves through burner and nozzle modifications," Journal of the Energy Institute, vol. 81, no. 4, pp. 218-225, 2008, doi: 10.1179/014426008X370951.
[12]         P. Aroonjarattham, "The parametric study of high pressure gas burner affect thermal efficiency," Engineering Journal, vol. 20, no. 3, pp. 33-48, 2016.
[13]         P. Boggavarapu, B. Ray, and R. V. Ravikrishna, "Thermal efficiency of LPG and PNG-fired burners: Experimental and numerical studies," Fuel, vol. 116, pp. 709-715, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.08.054.
[14]         M. Wichangarm, A. Matthujak, T. Sriveerakul, S. Sucharitpwatskul, and S. Phongthanapanich, "Simulation study of LPG cooking burner," International Journal of Engineering & Technology, vol. 7, no. 3, 2018. [Online]. Available: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/16257.
[15]         M. Wichangarm, A. Matthujak, T. Sriveerakul, S. Sucharitpwatskul, and S. Phongthanapanich, "Investigation on thermal efficiency of LPG cooking burner using computational fluid dynamics," Energy, vol. 203, p. 117849, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117849.
[16]         M. Das, R. Ganguly, A. Datta, M. M. Verma, and A. K. Bera, "Computational fluid dynamic analyses of flow and combustion in a domestic liquefied petroleum gas cookstove burner—Part II: Burning characteristics and overall performance," Journal of Thermal Science and Engineering Applications, vol. 12, no. 3, 2019, doi: 10.1115/1.4044861.
[17]         K. Xie, Y. Cui, J. Wang, and X. Qiu, "Theoretical and numerical investigation of heat transfer characteristics of an integrated cookstove under different atmospheric pressures based on theoretical models of solid flame and impingement heat transfer," International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 127, p. 105524, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2021.105524.
[18]         S. Laguillo, J. S. Ochoa, E. Tizné, A. Pina, J. Ballester, and A. Ortiz, "CO emissions and temperature analysis from an experimental and numerical study of partially premixed methane flames impinging onto a cooking pot," Journal of Natural Gas Science and Engineering, vol. 88, p. 103771, 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.jngse.2020.103771.
[19]         F. J. Rojas, F. Jiménez, and J. Soto, "Design and experimental analysis of an improved burner with natural gas," Energy Efficiency, vol. 14, no. 5, p. 43, 2021, doi: 10.1007/s12053-021-09953-0.
[20]         A. A. Ahmadi, A. Rahbari, and M. Mohamadi, "Energy efficiency improvement and emission reduction potential of domestic gas burners through re-orientating the angle and position of burner holes: Experimental and numerical study," Thermal Science and Engineering Progress, vol. 32, p. 101232, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.tsep.2022.101232.
[21]         M. Usman, M. Ammar, M. Ali, M. Zafar, and M. Zeeshan, "Emissions and efficiency of an improved conventional liquefied petroleum gas cookstoves in Pakistan," Environment, Development and Sustainability, vol. 25, no. 6, pp. 5427-5442, 2023/06/01 2023, doi: 10.1007/s10668-022-02273-y.
[22]         M. Deymi-Dashtebayaz, M. Rezapour, H. Sheikhani, H. R. Afshoun, and V. Barzanooni, "Numerical and experimental analyses of a novel natural gas cooking burner with the aim of improving energy efficiency and reducing environmental pollution," Energy, vol. 263, p. 126020, 2023/01/15/ 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126020.
[23]         W. Zhang, Y. Wang, J. Wang, Z. Zhang, and Z. Wang, "Reducing kitchen gas consumption by designing a heat gathering shield with guide rings for a domestic gas stove," Energy and Buildings, vol. 296, p. 113384, 2023/10/01/ 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113384.
[24]         W. Gao et al., "Comprehensive Review on Thermal Performance Enhancement of Domestic Gas Stoves," ACS Omega, vol. 8, no. 30, pp. 26663-26684, 2023/08/01 2023, doi: 10.1021/acsomega.3c01628.
[25]         Domestic cooking appliances burning gas: Determination of criteria for energy consumption and energy labeling instruction, INSO 14628, I. N. S. Organization, 2012.
[26]         F. L. Dryer and I. Glassman, "High-temperature oxidation of CO and CH4," Symposium (International) on Combustion, vol. 14, no. 1, pp. 987-1003, 1973, doi: https://doi.org/10.1016/S0082-0784(73)80090-6.