دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، شهریور 1402 
بررسی عددی و تجربی عملکرد مشعل اجاق گاز خانگی پر بازده به کمک روش سطح پاسخ

صفحه 16-39

10.22034/jfnc.2023.403831.1350

سبحان امامی کوپائی؛ علیرضا شیرنشان؛ سید احسان میراحمدی؛ سید حمیدرضا میر احمدی