بررسی عددی پارامترهای عملکردی و انتشار آلاینده‌ی NOx موتور RCCI با سوخت متان- دیزل در زمان‌های پاشش و نسبت‌های هم‌ارزی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک ، دانشگاه بیرجند

2 گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه بیرجند- بیرجند- ایران

3 مهندسی مکانیک- دانشگاه بیرجند

10.22034/jfnc.2023.415073.1358

چکیده

کاهش مصرف سوخت، آلاینده­ ها و نیز افزایش توان و بازدهی موتور از اهداف مهم در تحقیقات حوزه موتورهای احتراق داخلی است. امروزه موتورهای اشتعال تراکمی کنترل واکنشی به‌عنوان یک فناوری جدید در حوزه احتراق دما پایین مورد توجه محققان قرار گرفته­اند. یکی از مشکلات حوزه احتراق دما پایین، کنترل فرآیند احتراق است. در این مقاله به بررسی عددی پارامترهای عملکردی و انتشار آلاینده­ی NOx یک موتور اشتعال تراکمی کنترل واکنشی متان- دیزل در زمان­های پاشش 10- ، 20-، 35- و 50- و سه نسبت­ هم­ارزی 25/0، 35/0 و 45/0 پرداخته شده است. شبیه­ سازی با استفاده از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی کانورج صورت گرفته و برای شبیه­ سازی احتراق از الگوی احتراقی SAGE به همراه یک ساز و کار سینتیک شیمیایی شامل 76 گونه و 468 واکنش استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد با آوانس پاشش سوخت دیزل از 10- به 20-، فشار افزایش می ­یابد و با آوانس بیشتر در زمان­ های پاشش 35- و 50- کاهش فشار را به دنبال دارد که باعث احتراق ناقص در این زمان­ها می­شود. همچنین آوانس پاشش سوخت دیزل، مقدار پارامتر تاخیر در اشتعال و طول بازه­ی احتراق را افزایش می ­دهد و در زمان پاشش20-، مقدار پارامتر CA50 به نقطه مرگ بالا نزدیک­تر می ­شود که یک اتفاق مطلوب است. از طرفی با آوانس پاشش سوخت از زمان 10- به 20-، میزان آلاینده NOx افزایش می ­یابد. افزایش نسبت هم­ارزی بطور کلی باعث افزایش بازده اندیکاتوری، افزایش پارامترهای تأخیر در اشتعال، طول بازه­ی احتراق و CA50 می­ شود. همچنین افزایش این پارامتر از 35/0 به 45/0، کاهش نرخ آزادسازی حرارت را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of performance parameters and emission of NOx pollutant of RCCI engine with methane-diesel fuel at different injection times and equivalence ratios

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sarfarazi 1
 • Javad Khadem 2
 • Seyyed Iman Pourmousavi Kani 3
1 Department of Mechanical Engineering, Birjand University
2 Mechanical Eng, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Birjand University
چکیده [English]

Reducing fuel consumption, pollutants, and increasing engine power and efficiency are important in the field of internal combustion engine research. Nowadays, reactive control compression ignition engines have attracted the attention of researchers as a new technology in the field of low temperature combustion. One of the problems in the field of low temperature combustion is the control of the combustion process. In this research, the numerical analysis of performance parameters and pollutant emissions of a methane-diesel reactive control compression ignition engine at injection times of -10, -20, -35 and -50 in three equivalence ratios of 0.25, 0.35 and 0.45 has been paid. CONVERGE CFD software was used for simulation. The results show that with advanced injection of diesel fuel, the pressure increases from -10 to -20, and with more advance at injection times of -35 and -50, the pressure decreases, which causes incomplete combustion. Also, advance injection of diesel fuel increases the parameter value of ignition delay and the length of the ignition interval, and at the time of 20 injection, the CA50 parameter value is closer to the top dead point, which is desirable. On the other hand, with the fuel injection advance from -10 to -20, the amount of NOx pollutant increases. Increasing the equivalence ratio, increases the indicator efficiency, ignition delay parameters, the length of the ignition interval, and CA50. Also, increasing this parameter from 0.35 to 0.45 reduces the heat release rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reactive Control Compression Ignition
 • Low Temperature Ignition
 • Start of Injection
 • AVL 5402 engine
 1. S.E.P. Agency, Overview of greenhouse gases. Cambridge University Press Washington, DC, US, 2020.
 2. L. Kokjohn and R.D. Reitz, "Investigation of the roles of flame propagation, turbulent mixing, and volumetric heat release in conventional and low temperature diesel combustion," Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 133(10), 102805, 2011.
 3. M. Desantes, J. Benajes, A. García and J. Monsalve-Serrano, "The role of the in-cylinder gas temperature and oxygen concentration over low load reactivity controlled compression ignition combustion efficiency," Energy, vol. 78, pp. 854-868, 2014.
 4. B. Dempsey, N.R. Walker and R. Reitz, "Effect of cetane improvers on gasoline, ethanol, and methanol reactivity and the implications for RCCI combustion," SAE International Journal of Fuels and Lubricants, vol.6(1), pp. 170-187, 2013.
 5. H. Fakhari, R. Shafaghat and O. Jahanian, "Numerical simulation of a naturally aspirated natural gas/diesel RCCI engine for investigating the effects of injection timing on the combustion and emission," J. Energy Resour. Technol., vol, 142(7), pp. 1-28, 2020.
 6. M. Salahi, V. Esfahanian, A. Gharehghani and M. Mirsalim, "Investigating the reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion strategy in a natural gas/diesel fueled engine with a pre-chamber," Energy Conversion and Management, vol, 132, pp. 40-53, 2017.
 7. L. Kokjohn, R.M. Hanson, D. Splitter and R. Reitz, "Fuel reactivity controlled compression ignition (RCCI): a pathway to controlled high-efficiency clean combustion," International Journal of Engine Research, vol. 12(3), pp. 209-226, 2011.
 8. Kim, I. Ekoto, W.F. Colban and P.C. Miles, "In-cylinder CO and UHC imaging in a light-duty diesel engine during PPCI low-temperature combustion," SAE International Journal of Fuels and Lubricants, vol. 1(1), pp. 933-956, 2009.
 9. Zhu, Y. Qian, X. Wang and X. Lu, " Effects of direct injection timing and premixed ratio on combustion and emissions characteristics of RCCI (Reactivity Controlled Compression Ignition) with N-heptane/gasoline-like fuels," Energy, vol. 93, pp. 383-392, 2015.
 10. E. Nieman, A.B. Dempsey and R.D. Reitz, "Heavy-duty RCCI operation using natural gas and diesel," SAE International Journal of Engines, vol. 5(2), pp. 270-285, 2012.
 11. S. Kalsi and K. Subramanian, "Experimental investigations of effects of EGR on performance and emissions characteristics of CNG fueled reactivity controlled compression ignition (RCCI) engine," Energy Conversion and Management, vol. 130, pp. 91-105, 2016.
 12. Poorghasemi, R.K. Saray, E. Ansari, B.K. Irdmousa, M. Shahbakhti, and J.D. Naber, "Effect of diesel injection strategies on natural gas/diesel RCCI combustion characteristics in a light duty diesel engine," Applied Energy, no. 199, pp. 430-446, 2017.
 13. S. Motallebi Hasankola, R. Shafaghat, O. Jahanian and K. Nikzadfar, "An experimental investigation of the injection timing effect on the combustion phasing and emissions in reactivity-controlled compression ignition (RCCI) engine," Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 139(4), pp. 2509-2516, 2020.
 14. Dahodwala, S. Joshi, E. Koehler, M. Franke, D. Tomazic and J. Naber, "Investigation of diesel-CNG RCCI combustion at multiple engine operating conditions," SAE Technical Paper 2020-01-0801, 2020.
 15. Shirvani, S. Shirvani and A.H. Shamekhi, "An investigation of the replacement of E10, E85, and methane with gasoline in reactivity controlled compression ignition combustion: a comparison of alternative fuels using reactivity controlled compression ignition strategy," SAE Technical Paper 2020-01-5061, 2020.
 16. I.P. Kani, J. Khadem, K. Nikzadfar and A.P. Carlucci, "Experimental investigation of the effects of the high cetane number fuel injection on the performance of a direct injection low-temperature combustion engine," Fuel and Combustion, vol. 15, no. 40, pp. 20-49, 2022.
 17. Sattarzadeh, M. Ebrahimi and S.A. Jazayeri, "A detail study of a RCCI engine performance fueled with diesel fuel and natural gas blended with syngas with different compositions," International Journal of Hydrogen Energy, vol. 47, no. 36, pp. 16283-16296, 2022.
 18. Liu, X. Zhang and Y. Liu , "Experimental study on in-cylinder combustion and exhaust emissions characteristics of natural gas/diesel dual-fuel engine with single injection and split injection strategies," Process Safety and Environmental Protection, vol. 172, pp. 225-240, 2023.
 19. Gürbüz and T.Sandalcı, "Numerical analysis of diesel injection strategies on emissions and performance in CH4/diesel powered RCCI diesel engine with high ratio EGR," Alexandria Engineering Journal, vol.64 , pp. 517-526, 2023.
 20. Arslan, M. Raşit and N. Kahraman, " Examination of the effect on the engine of diesel-nanoparticle mixture with natural gas addition," Fuel ,vol. 357, part C , pp. 129911, 2024.
 21. Han and R.D.Reitz, "Turbulence Modeling of Internal Combustion Engines Using RNG k-𝝴 Models," Combustion Science and Technology, vol. 106(4), pp. 267-295, 1995.
 22. Carlucci, A. Ficarella, D. Laforgia and L. Strafella, "Design and Calibration Strategies for Improving HCCI Combustion in Dual-Fuel Diesel–Methane Engines," Natural Gas Engines, pp. 267-296, 2019.
 23. Taqizadeh, O. Jahanian and I. Pourmousavi, "Simulation Study on the Effects of Methane–Normal Heptane Blend Fraction on the Performance of a Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Engine, " Fuel and Combustion, vol. 12, no.4, pp.15-31, 2019.