دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1397 
مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت

صفحه 29-46

حسنین عبدالرحمن کریم اللامی؛ محمد طبسی زاده؛ عبدالعلی فرزاد؛ عباس روحانی


حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از گازهای احتراق از طریق واکنش کاتالیستی و تبدیل آن به گوگرد

صفحه 79-92

سید ابراهیم موسوی؛ حسن پهلوانزاده؛ مسعود خانی؛ حبیب آل ابراعیم؛ عباس مظفری