بهینه سازی فرآیند تولید بیوروانکار از بیودیزل کلزای غیرخوراکی به کمک روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

روانکار­های برپایه روغن گیاهی یک منبع پایدار برای روانکاری قطعات متحرک در سیستم­های مکانیکی محسوب می­شوند. پایداری کم در برابر اکسایش و نقطه ریزش بالا دو مشکل عمده روغن­های گیاهی است که مانع از استفاده گسترده آن­ها به‌عنوان روانکار شده­ است. به‌منظور بهبود این معایب از روش ترانس استریفیکاسیون دومرحله­ای استفاده شد. در مرحله اول، متیل استر روغن کلزای غیرخوراکی به روش ترانس­استریفیکاسیون با استفاده از توان فراصوت تولید شد. خواص فیزیکی و شیمیایی بیودیزل تولیدشده با استاندارد EN 14112 مطابقت دارد. در مرحله دوم، واکنش ترانس‌ استریفیکاسیون معکوس متیل استر با تری­متیلول­پروپان آزمایش شد. به­منظور اختلاط مناسب سرعت واکنش تولید بیوروانکار، از سامانه فراصوت استفاده شد که روش جدیدی به منظور تولید بیوروانکار است که برای اولین­بار در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. توان فراصوت با ایجاد پدیده کاویتاسیون موجب اختلاط مناسب و بهبود انتقال جرم و افزایش سرعت تولید بیوروانکار می­شود. با ثابت نگه­داشتن دما، نسبت مولی متیل استر به تری متیلول پروپان، کاتالیست و فشار خلأ، اثر متغیر­های مستقل پالس، دامنه و زمان بر بازده بیوروانکار و انرژی مصرفی با استفاده از روش rsmمورد بررسی قرار گرفت. بازده واکنش 82/2 درصد و انرژی مصرفی 116/728کیلوژول در پالس 40 درصد، دامنه 82/01 درصد و زمان 60 دقیقه به­دست آمد. صحت بیوروانکار تولیدشده با استفاده از طیف­سنج رزونانس مغناطیسی هسته-هیدروژن (H-NMR) تأیید شد. برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی روانکار سنتزشده با استاندارد­های اندازه­گیری ارزیابی شد. خواص فیزیکی و شیمیایی بیوروانکار سنتزشده با روانکار مرجع ISO VG 10 مطابقت دارد. با توجه به نتایج به­دست آمده، مشخص شد که با استفاده از سامانه التراسونیک می‏توان در مدت­زمان خیلی کمتری نسبت به روش سنتی بیوروانکار را تولید کرد، و روش تولید بیوروانکار به کمک سامانه فراصوت می‏تواند به­عنوان یک روش جدید به جهان معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of biolubricant production process from biodiesel of Non-edible rapeseed using response surface method (RSM)

نویسندگان [English]

 • Sara Almasi 1
 • برات قبادیان 2
 • Gholamhassan Najafi 1
1 Biosystems engineering Department, TarbiatModares University, Tehran, Iran
2 استاد، مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده [English]

Oil-based lubricants are a stable source for lubricating moving parts in mechanical systems. Low oxidative stability and high pour point are the major problems of vegetable oils that prevent their extensive use as a lubricant. In this study, two-stage transestrification method was used to improve the disadvantages of non-edible rapeseed oil. In the first step, methyl ester of non-edible rapeseed oil was produced by transestrification method using an ultrasound power. In the second step, using ultrasound power the reverse transesterification reaction of methyl ester with tri-methyl propanol was examined. In order to increase the reaction rate of biolubricant production, the ultrasound system was used, which is a new way to production of biolubricant. The ultrasound power by creating the phenomenon of cavitation causes proper mixing and improving the mass transfer and increasing the biolubricant production rate. The effects of independent variables such as pulse, amplitude, and time on the efficiency and energy consumption was investigated using RSM method. It should be noted that the variables such as temperature, the molar ratio of methyl ester to tri-methyl propanol, catalyst concentration, and vacuum pressure were considered constant. The biolubricant yield and energy consumption were 82.2% and 116.726 kJ under the optimized conditions, i.e., a pulse of 40%, an amplitude of 82.01%, and a reaction time of 60 min. The biolubricant was confirmed using nuclear-hydrogen magnetic resonance spectra (H-NMR). The physical and chemical properties of the synthesized biolubricant have been evaluated by measuring standards. The biolubricant prepared (using ultrasonic method) from non-edible rapeseed oil complies with the criteria dictated by ASTM D6751 standards. The physical and chemical properties of the synthesized biolubricant conform to the reference lubricant (ISO VG 10). Regarding the results, it was found that using ultrasonic system the biolubricant can be produced in much less time than the traditional method. The bioubricant production with ultrasonic system can be introduced as a new method to the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biolubricant؛ Ultrasonic power؛ reverse Transestrificasion؛ Cavitation
 • RSM
 1.  P. N. Shrirao, and A. N. Pawar, “Evaluation of performance and emission characteristics of turbocharged diesel engine with mullite as thermal barrier coating,” International Journal of Engineering and Technology,  3, NO. 3, 2011, pp. 256-262.
 2. A. Adhvaryu, Z. Liu, and S. Erhan, “Synthesis of novel alkoxylated triacylglycerols and their lubricant base oil properties,” Industrial Crops and Products, 21, NO. 1, 2005, pp. 113-119.
 3. A. Adhvaryu, and S. Erhan, “Epoxidized soybean oil as a potential source of high-temperature lubricants,” Industrial Crops and Products, 15, NO. 3, 2002, pp. 247-254.
 4. J. McNutt, and Q. He, “Development of biolubricants from vegetable oils via chemical modification,” Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 36, 2016, pp. 1-12.
 5. J. C. Ssempebwa, and D. O. Carpenter, “The generation, use and disposal of waste crankcase oil in developing countries: A case for Kampala district, Uganda,” Journal of Hazardous Materials, 161, NO. 2, 2009, pp. 835-841.
 6. P. Mercurio,  K. A. Burns, and A. Negri, “Testing the ecotoxicology of vegetable versus mineral based lubricating oils: 1. Degradation rates using tropical marine microbes,” Environmental Pollution, 129, NO. 2, 2004, pp. 165-173.
 7. G. Seliger, and et al., “Emerging PotentialsPerformance Evaluation of Chemically Modified Crude Jatropha Oil as a Bio-based Metalworking Fluids for Machining Process,” 12th Global Conference on Sustainable Manufacturing,  Procedia CIRP, 26, 2015, pp. 346-350.
 8. J. G. Alotaibi, and B. F. Yousif, Biolubricants and the Potential of Waste Cooking Oil, in Ecotribology: Research Developments, P. J. Davim, Editor, Springer International Publishing, Cham, 2016, pp. 125-143.
 9. S. C. Cermak,  K. B. Brandon, and T. A. Isbell, “Synthesis and physical properties of estolides from lesquerella and castor fatty acid esters,” Industrial Crops and Products, 23, NO. 1, 2006, pp. 54-64.
 10. J. Salimon,  N. Salih, and E. Yousif, “Biolubricants: Raw materials, chemical modifications and environmental benefits,” European Journal of Lipid Science and Technology, 112, NO. 5, 2010, pp. 519-530.
 11. J. A. C. Silva, A. C. Habert, and D. M. G. Freire, “A potential biodegradable lubricant from castor biodiesel esters,” Lubrication Science, 25, NO. 1, 2013, pp. 53-61.
 12. M. S. Silva, and et al., “New hydraulic biolubricants based on passion fruit and moringa oils and their epoxy,” Industrial Crops and Products, 69, 2015, pp. 362-370.
 13. M. F. M. G. Resul, T. I. M. Ghazi, and A. Idris, “Kinetic study of jatropha biolubricant from transesterification of jatropha curcas oil with trimethylolpropane: effects of temperature,” Industrial Crops and Products, 38, 2012, pp. 87-92.
 14. E. Wang, and et al., “Synthesis and oxidative stability of trimethylolpropane fatty acid triester as a biolubricant base oil from waste cooking oil,” Biomass and Bioenergy, 66, 2014, pp. 371-378.
 15. H. D. Hanh, and et al., “Biodiesel production by esterification of oleic acid with short-chain alcohols under ultrasonic irradiation condition,” Renewable Energy, 34, NO. 3, 2009, pp. 780-783.
 16. T. J. Mason, and J. P. Lorimer, “The Uses of Power Ultrasound In Chemistry and Processing,” Applied sonochemistry, 39, 2002, pp. 34-46.
 17. T. S. Leong, G. J. Martin, and M. Ashokkumar, “Ultrasonic encapsulation-a review,” Ultrasonics Sonochemistry, 35,  2017, pp. 605-614.
 18. L. Naderloo, , H. Javadikia, and M. Mostafaei, “Modeling the energy ratio and productivity of biodiesel with different reactor dimensions and ultrasonic power using ANFIS,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70 (Supplement C), 2017, pp. 56-64.
 19. http://suslick.scs.illinois.edu/sonochembrittanica.html, Accessed 20 March 2018.
 20. T. Leong, M. Ashokkumar, and S. Kentish, “The fundamentals of power ultrasound-a review,” Acoust. Aust, 39,  NO. 2, 2011, pp. 54-63.
 21. J. H. Bang, and K. S. Suslick, “Applications of ultrasound to the synthesis of nanostructured materials,” Advanced Materials, 22, NO. 10, 2010, pp. 1039-1059.
 22. Z. Hosseini, Conventional Methods in Food Analysis, PhD Thesis, School of Agriculture, Shiraz university, shiraz, Iran, 2008. (In Persian) 
 23. M. Mostafaei, and et al., “Optimization of ultrasonic assisted continuous production of biodiesel using response surface methodology,” Ultrasonics Sonochemistry, 27, 2015, pp. 54-61.
 24. A. Demirbas, “Biodiesel production via non-catalytic SCF method and biodiesel fuel characteristics,” Energy conversion and Management, 47, NO. 15-16, 2006, pp. 2271-2282.
 25. M. P. Schneider, “Plant‐oil‐based lubricants and hydraulic fluids,” Journal of the Science of Food and Agriculture, 86, NO. 12, 2006, pp. 1769-1780.
 26. C. J. Reeves, and et al., “The influence of fatty acids on tribological and thermal properties of natural oils as sustainable biolubricants,” Tribology International, 90, 2015, pp. 123-134.
 27. E. D. Dodds, and et al., “Gas chromatographic quantification of fatty acid methyl esters: flame ionization detection vs,” Electron Impact Mass Spectrometry Lipids, 4, NO. 4, 2005, pp. 419-428.
 28. P. Sivakumar, and et al., “Optimization and kinetic studies on biodiesel production from underutilized Ceiba Pentandra oil,” Fuel, 103, 2013, pp. 693-698.
 29. A. Silitonga, and et al., “Schleichera oleosa L oil as feedstock for biodiesel production,” Fuel, 156, 2015, pp. 63-70.
 30. B. H. Samani, and et al., “Ultrasonic-assisted production of biodiesel from Pistacia atlantica Desf. oil,” Fuel, 168,  2016, pp. 22-26.
 31. C. Muthukumaran, and et al., “Process optimization and kinetic modeling of biodiesel production using non-edible Madhuca indica oil,” Fuel, 195, 2017, pp. 217-225.
 32. X. Yin, and et al., “Comparison of four different enhancing methods for preparing biodiesel through transesterification of sunflower oil,” Applied Energy, 91, NO. 1, 2012, pp. 320-325.
 33. J. Nie, Synthesis and evaluation of polyol based biolubricants from vegetable oils, Food and Bioproduct Sciences, Msc Thesis, Department of Food and Bioproduct Sciences, University of Saskatchewan, Saskatoon, Citeseer, 2012.
 34. J. A. C. da Silva, and et al., “Enzymatic production and characterization of potential biolubricants from castor bean biodiesel,” Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 122, 2015, pp. 323-329.
 35. H. Omrani, and et al., “Assessment of the oxidative stability of lubricant oil using fiber-coupled fluorescence excitation-emission matrix spectroscopy,” Analytica Chimica Acta, 811, 2014,  pp. 1-12.
 36. D. Ahmed, and et al., “Formulation and physico-chemical characteristics of biolubricant,” Jurnal Tribologi, 3, 2014,  pp. 1-10.
 37. V. Vozárová, and et al., “Dynamic viscosity and pour point of hydraulic oils,” 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic, September 2016.
 38. Y. Linko, and et al., “Production of trimethylolpropane esters of rapeseed oil fatty acids by immobilized lipase,” Biotechnology Techniques,  11, NO. 12, 1997, pp. 889-892.
 39. C. S.Madankar, A. K. Dalai, and S. Naik,Green synthesis of biolubricant base stock from canola oil, Industrial crops and products, 44, 2013, pp. 139-144.
 40. S. Gryglewicz,  W. Piechocki, and G. Gryglewicz, “Preparation of polyol esters based on vegetable and animal fats,” Bioresource Technology, 87, NO. 1, 2003, pp. 35-39.
 41. E. Uosukainen, and et al., “Transesterification of trimethylolpropane and rapeseed oil methyl ester to environmentally acceptable lubricants,” Journal of the American Oil Chemists' Society, 75, NO. 11, 1998,  pp. 1557-1563.
 42. P. K. Sripada, R.V. Sharma, and A. K. Dalai, “Comparative study of tribological properties of trimethylolpropane-based biolubricants derived from methyl oleate and canola biodiesel,” Industrial Crops and Products, 50 (Supplement C), 2013, pp. 95-103.
 43. M. F. M. Gunam Resul, T. I. Mohd. Ghazi, and A. Idris, “Kinetic study of jatropha biolubricant from transesterification of jatropha curcas oil with trimethylolpropane: Effects of temperature,” Industrial Crops and Products, 38 (Supplement C), 2012, pp. 87-92.
 44. M. R. sabze maleki,  Production of bio-lubricating oil base from castor plant, in Agricultural, Msc Thesis, Department of Agricultur, Tarbiat Modares University, Tehran,  2015.
 45. G. Dodos, F. Zannikos, and E. Lois, Utilization of sesame oil for the production of bio-based fuels and lubricants. School of Chemical Engineering, Laboratory of Fuel Technology and Lubricants, National Technical University of Athens, 2011, 15780.