دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 37، اسفند 1400 
مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

صفحه 1-18

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

سعیدرضا زادسیرجان؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده