بررسی اثر سینتیک شیمیایی و مدل احتراقی بر تابع پاسخ شعله (FTF) یک توربین گاز پیش مخلوط رقیق سوز با استفاده از شبیه سازی LES

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده هوافضا، آزمایشگاه پژوهشی احتراق و پیشرانش، تهران، ایران

2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده هوافضا، آزمایشگاه پژوهشی احتراق و پیشرانش، تهران،

چکیده

یکی از روش­ های بررسی ناپایداری احتراق، شبیه­ سازی پاسخ شعله نسبت به نوسان­ های آکوستیکی است. در تحقیق حاضر به­ منظور مدل­ سازی نوسان­های آکوستیکی، از روش تهییج مصنوعی «سرعت هارمونیک تک فرکانس» در راستای طولی استفاده شده است. بررسی اثر این نوسان بر شعله، با حل عددی LES و در قالب تابع پاسخ شعله (FTF) بیان می شود که سینتیک شیمیایی و مدل احتراقی، اثر به­ سزایی در تعیین این تابع دارند. نتایج شبیه­ سازی احتراق برای شعله پیش مخلوط متان نشان داد با اینکه مدل احتراقی EDC  همراه با سینتیک شیمیایی 17 جزئی و 73 واکنش نسبت به مدل احتراقی TF همراه با سینتیک شیمیایی 6 جزئی و 2 واکنش، 2 برابر هزینه محاسباتی بالاتری دارد، اما خطای حل عددی برای محاسبه تابع FTF را تا زیر 5 درصد کاهش می­ دهد. پس از شبیه­ سازی بر اساس تبدیل سریع فوریه از FTF، دامنه و فاز این تابع محاسبه می­ شود که دامنه FTF دو مقدار بیشینه در20-30 هرتز و 170 هرتز و یک نقطه کمینه در 80-110 هرتز را نشان می­دهد. ناپایداری احتراق از طریق حل معادله آکوستیک (هلمهولتز) و جایگذاری دامنه و فاز تابع FTF به­عنوان ترم آزادسازی حرارت در این معادله قابل بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Chemical Kinetics and Combustion Model on the Flame Transfer Function of a Diluent Premixed Gas Turbine Using LES

نویسندگان [English]

 • ehsan behzad 1
 • reza ebrahimi 2
1 Khajeh Nasiredine Toosi University of Technology, Department of Aerospace Engineering, Combustion and Propulsion Research Laboratory, Tehran, Iran
2 Khajeh Nasiredine Toosi University of Technology, Department of Aerospace Engineering, Combustion and Propulsion Research Laboratory, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the methods of investigating combustion instability is to simulate the flame response to acoustic oscillations. In the present study, in order to model the acoustic oscillations, the artificial excitation method "single frequency harmonic velocity" in the longitudinal direction has been used. The effect of this oscillation on the flame is expressed by numerical solution of LES in the form of flame transfer function (FTF) that chemical kinetics and combustion model have a great effect on determining this function. The combustion simulation results for methane premixed flame showed that although the 17-component EDC combustion model has twice the computational cost compared to the 6-component TF combustion model, it reduces the numerical solution error for calculating the FTF function to less than 5%. After simulation by using Fourier transform of FTF, the amplitude and phase are calculated. The FTF amplitude shows two maximum values at 30-20 Hz and 170 Hz and a minimum point at 80-110 Hz. Combustion instability can be investigated by solving the acoustic equation (Helmholtz) and placing the amplitude and phase of the FTF function as the heat release term in this equation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Combustion instability
 • Flame transfer function
 • Chemical kinetics
 • Combustion model
 1. F. Culick, Combustion Instabilities in Propulsion Systems, Part of the NATO ASI Series book series (NSSE,volume 306) in    Unsteady Combustion. Dordrecht: Springer Netherlands, 1996, pp. 173-241.
 2. T. Lieuwen and V. Yang, Combustion Instabilities In Gas Turbine Engines: Operational Experience, Fundamental Mechanisms, and Modeling (Progress in Astronautics and Aeronautics), American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006.
 3. J. O'Connor, V. Acharya, and T. Lieuwen, “Transverse combustion instabilities: Acoustic, fluid mechanic, and flame processes,” Progress in Energy and Combustion Science, 49, 2015, pp. 1-39.
 4. T. C. Lieuwen, “Experimental Investigation of Limit Cycle Oscillations in an Unstable Gas Turbine Combustor,” Journal of propulsion and power, 18, No. 1, 2002, pp. 61-67.
 5. S. Roux, G. Lartigue, T. Poinsot, U. Meier, and C. Berat, “Studies of Mean and Unsteady Flow in a Swirled Combustor Using Experiments, Acoustic Analysis, and Large Eddy Simulations,” Combustion and Flame, 141, No. 1, 2005, pp. 40–54.
 6. N. B. Sadeghi, Experimental study of rotational flame dynamics, Master Thesis, Aerospace Department, Sharif university of Technology, Tehran, 2008. (In persian)
 7. R. Riazi, Investigation of premixed  flame stability in turbine engines, PHD Thesis, Aerospace Department, Sharif university of Technology, Tehran, 2009. (In persian)
 8. M. Bauerheim, G. Staffelbach, N.A. Worth, J.R. Dawson, L.Y.M. Gicquel, and T. Poinsot, “Sensitivity of LES-based harmonic flame response model for turbulent swirled flames and impact on the stability of azimuthal modes,” Proceedings of the Combustion Institute, 35, 2014, pp 3355-3363.
 9. M. Bauerheim, M. Cazalens, and T. Poinsot, “A theoretical study of mean azimuthal flow and asymmetry effects on thermo-acoustic modes in annular combustors,” Proceedings of the Combustion Institute, 35, 2015, pp 3219-3227.
 10. M. Bauerheim, J. Parmentier, P. Salas, F. Nicoud, and T. Poinsot, “An analytical model for azimuthal thermoacoustic modes in an annular chamber fed by an annular plenum,” Combustion and Flame, 161, 2014, pp 1374-1389.
 11. X. Han, J. Li, and A. S. Morgans, “Prediction of combustion instability limit cycle oscillations by combining flame describing function simulations with a thermoacoustic network model,” Combustion and Flame, 162, No. 10, 2015, pp. 3632-3647.
 12. X. Han and A. S. Morgans, “Simulation of the flame describing function of a turbulent premixed flame using an open-source LES solver,” Combustion and Flame, 162, No. 5, 2015, pp. 1778-1792.
 13. M. Hauser, M. Wagner, and T. Sattelmayer, “Transformation of Transverse Acoustic Velocity of the Burner Approach Flow into Flame Dynamics,” Turbo Expo: Power for Land, Sea and Air, Copenhagen, Denmark, June 2012.
 14. M. Hauser, M. Lorenz, and T. Sattelmayer, “Influence of Transversal Acoustic Excitation of the Burner Approach Flow on the Flame Structure,” Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 13, No. 4, 2010, pp. 501-508.
 15. A. Saurabh and C. Paschereit, “Premixed Flame Dynamics in Response to Two-Dimensional Acoustic Forcing,” Combustion Science and Technology, 191, 2018, pp 1184-1200.
 16. A. Saurabh, C.O. Paschereit, “Dynamics of premixed swirl flames under the influence of transverse acoustic fluctuations,” Combustion and Flame, 182, 2017, pp 298-312.
 17. N. Lamarque and T. Poinsot, “Boundary Conditions for Acoustic Eigenmodes Computation in Gas turbine Combustion Chambers,” AIAA Journal, 46, 2008, pp. 2282-2292.
 18. E. Motheau, F. Nicoud, and T. Poinsot, “Mixed acoustic–entropy combustion instabilities in gas turbines,” Journal of Fluid Mechanics, 749, 2014, pp. 542-576.
 19. T. Poinsot, “Prediction and control of combustion instabilities in real engines,” Proceedings of the Combustion Institute, 36, No. 12017, pp. 1-28.
 20. D. lurashev, Numerical and analytical study of combustion instabilities in industrial gas turbines, PhD Thesis, Aerospace Engineering, University of Degli Studi di Genova, 2017.
 21. J. O’Connor, “Visualization of Shear Layer Dynamics in a Transversely Forced Flow and Flame,” Journal of Propulsion and Power, 31, No. 4, 2015, pp. 1127-1136.
 22. J. O’Connor, “Disturbance-Field Decomposition in a Transversely Forced Swirl Flow and Flame,” Journal of Propulsion and Power, 33, No. 3, 2017, pp. 764-775.
 23. J. O’Connor, T. Lieuwen, Y. Huang, and V. Yang, “Recirculation zone dynamics of a transversely excited swirl flow and flame,” Physics of Fluids, vol. 24, No. 7, 2012, pp. 75-107.
 24. B. Zhang, M. Shahsavari, Z. Rao, S. Yang, and B. Wang, “Thermoacoustic instability drivers and mode transitions in a lean premixed methane-air combustor at various swirl intensities,” Proceedings of the Combustion Institute, 38, No. 4, 2021, pp. 6115-6124.
 25. D. Fredrich, W. P. Jones, and A. J. Marquis, “Thermo-acoustic Instabilities in the PRECCINSTA Combustor Investigated Using a Compressible LES-pdf Approach,” Flow, Turbulence and Combustion, 106, No. 4, 2021, pp. 1399-1415.
 26. P. Wolf, G. Staffelbach, L. Gicquel, J. Muller, and T. Poinsot, “Acoustic and Large Eddy Simulation studies of azimuthal modes in annular combustion chambers,” Combustion and Flame, 159, 2012, pp. 3398-3413.
 27. L. Crocco, “Aspects of Combustion Stability in Liquid Propellant Rocket Motors Part I: Fundamentals. Low Frequency Instability With Monopropellants,” Journal of the American Rocket Society, 21, No. 6, 1951, pp. 163-178.
 28. M. Shahsavari and M. Farshchi, “Large Eddy Simulation of Low Swirl Flames Under External Flow Excitations,” Flow, Turbulence and Combustion, 100, No. 1, 2018, pp. 249-269.
 29. R. Sankaran, E. R. Hawkes, J. H. Chen, T. Lu, and C. K. Law, “Structure of a spatially developing turbulent lean methane–air Bunsen flame,” Proceedings of the Combustion Institute, 31, 2007, pp. 1291-1298.
 30. Ansys® FLUENT,Theory Guide, Release 2021-R2.
 31. A. Andreini, B. Facchini, A. Giusti, and F. Turrini, “Assessment of Flame Transfer Function Formulations for the Thermoacoustic Analysis of Lean Burn Aero-engine Combustors,” Energy Procedia, 45, 2014, pp. 1422-1431.