دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1388 (4) 
مدلسازی سیستم پیشرانش کاتالیستی در حالت احتراق ناقص

شهرام قنبری پاکدهی؛ مهدی مظفری نوشری؛ علی اکبر هاشمی پور رفسنجانی