مدلسازی سیستم پیشرانش کاتالیستی در حالت احتراق ناقص

نویسندگان

چکیده

امروزه سیستم پیشرانش کاتالیستی برای تصحیح مدار ماهواره استفاده می‌شود. پیشرانه مورد استفاده در این نوع سیستم­ها عموماً هیدرازین است که در حضور کاتالیست Ir/γ-Alumina تجزیه و خروج محصولات با دمای بالا و جرم مولکولی پایین منجر به ایجاد نیروی پیشرانش برای تصحیح و تنظیم مدار ماهواره می­ شود. واکنش تجزیه هیدرازین که واکنش احتراق کاتالیستی است از دو بخش تولید و تجزیه آمونیاک تشکیل شده است. میزان ضربه ویژه که نماینده عملکرد سیستم است، در حدود 180 تا 240 ثانیه است. در صورتی که به دلیل ایجاد هر گونه مشکل در کاتالیست، واکنش تجزیه هیدرازین فقط شامل تجزیه هیدرازین و ایجاد آمونیاک باشد، احتراق ناقص است و در این صورت عملکرد سیستم مطلوب نخواهد بود. در این پژوهش، عملکرد سیستم در حالت احتراق ناقص کاتالیستی مدل می‌شود. نتایج این مدل نشان می‌دهند که میزان ضربه ویژه در این حالت در حدود 150 ثانیه است. این مدل درک درستی از معادلات عملکرد حاکم بر سیستم ارائه خواهد داد. نتایج تجربی نیز صحت داده­ های حاصل از مدل را تایید می ­کنند.

کلیدواژه‌ها