موضوعات = روش های عددی و تجربی در احتراق
اندازه‌گیری نورتابی شیمیایی رادیکال متیلیدین برانگیخته در شعله‌های حاوی دوده

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-89

10.22034/jfnc.2022.349485.1328

کامیاب کرباسی شرق؛ محمد مهدی صالحی؛ امیر مردانی


مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 57-72

محمدرضا مراد؛ علیرضا رمضانی


تعیین توزیع شعاعی دما و سرعت در شعله به وسیله ترموکوپل

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 85-100

محمد جواد اکبری؛ آزاده کبریایی؛ علیرضا رنجبران