دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تیر 1394 (16) 
تحلیل تأثیر توزیع هوای متغیر بر جریان واکنشی محفظه احتراق مدل توربین گاز

صفحه 13-32

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ حسین یزدانی احمد آبادی؛ محمد صادق عابدی نژاد