بررسی عددی تأثیر فاصله سوزن و شکل نشیمنگاه بر پدیده کاویتاسیون درون نازل انژکتور

نویسندگان

1 تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این مقاله، جریان سیال داخل نازل انژکتور موتور دیزل با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی و به کمک نرم ­افزار انسیس فلوئنت شبیه سازی شده است. جریان دوفاز به­ صورت مخلوط همگن درنظر گرفته شده و مدل آشفتگی و k–e مدل کاویتاسیون اسکنر-سویر برای شبیه سازی عددی انتخاب شده است.ابتدا نازلی که نتایج آزمایشگاهی برای آن موجود بوده شبیه­ سازی شده و با اعتبارسنجی نتایج، مدل آشفتگی مناسب انتخاب شده است. سپس یک نازل انژکتور واقعی چهارسوراخه برای شبیه ­سازی انتخاب شده است. برای کاهش هزینه محاسبات، تنها یک­ چهارم نازل مدل­سازی شده و به­ ازای اختلاف فشارهای مختلف، مقدار دبی جریان و ضریب تخلیه به ­دست آمده است. تحلیل­ های انجام ­شده برای سه نشیمنگاه مختلف با ارتفاع متفاوت سوزن انژکتور انجام شده است. نتایج شبیه­ سازی نشان می­ دهد که ارتفاع سوزن انژکتور و شکل نشیمنگاه علاوه بر ضریب تخلیه بر محل تشکیل حفره کاویتاسیون نیز تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of the Effects of Needle Lift and Seat on the Cavitation Flow in the Diesel Injector Nozzle

نویسندگان [English]

  • Miralam Mahdi 1
  • Mohammad Salari 2
چکیده [English]

In this paper, cavitation flow inside the injector nozzle has been numerically simulated using ANSYS Fluent v15. The validations were performed with experimental results of Winkhofler et al. (2001). The calculated results from the three dimensional numerical simulation of cavitating flow in the nozzle with mixture multi-phase cavitating flow model have good agreement with the experimental data. Several important parameters such as mass flow rate and velocity profiles were used for the validations. The cavitation model used in the simulations is Schnerr and Sauer cavitation model. Due to high Reynolds numbers, turbulence effects have been taken into account by RANS methods using RNG k–emodel. PRESTO discretization method is used for pressure equation and second upwind discretization method is used for momentum equation. The discharge coefficient is computed for several cavitation numbers and needle lift. The results show that the needle lift and seat shape of the nozzle have a strong influence on the volume fraction of diesel vapor and the discharge coefficient in the nozzle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injector
  • Cavitation
  • Seat shape
  • Needle lift
  • Flow coefficient