یک مدل ترمودینامیکی جدید برای تعیین تغییر شکل حجم سیلندر و موقعیت نقطة مرگ بالا

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

مدل‌های ترمودینامیکی مبتنی بر فشار سیلندر اندازه‌گیری­ شده برحسب زاویة میل‌لنگ، برای تحلیل مشخصات احتراق در موتورهای احتراق داخلی استفاده می‌شوند. وجود خطا در نتایج حاصل از مدل‌های ترمودینامیکی اجتناب­ ناپذیر است. بنابراین در این مقاله، یک مدل ترمودینامیکی جدید تحت شرایط کارکرد بدون احتراق برای تعیین دقیق متغیرهایی همچون موقعیت نقطة مرگ بالا، انحراف فشار سیلندر اندازه‌گیری­ شده، تغییر شکل حجم سیلندر و حجم مرده توسعه داده شد. با توجه به داده‌های آزمایشگاهی در انحراف فشار سیلندر اندازه‌گیری­ شده و موقعیت نقطة مرگ بالا، نتایج مدل صحه­ گذاری شدند و تطابق خوبی بین نتایج به دست آمد.

کلیدواژه‌ها