پاسخ شعله پیش‌مخلوط آشفته رقیق به نوسانات سرعت ورودی و اثرتغییر نسبت هم‌ارزی و دمای مخلوط ورودی بر آن

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده:هدف از کار حاضر بررسی پاسخ شعله و اثر تغییر نسبت هم‌ارزی و دمای ورودی بر آن است. در این تحقیق، نرخ واکنش زیرشبکه با استفاده از مدل احتراقی چین­ خوردگی سطح شعله ولر محاسبه شده است. برای مدل‌کردن جریان مغشوش نیز از مدل LES استفاده شده است. تابع تبدیل شعله به­ عنوان پاسخ کمی حرارتی شعله درنظر گرفته شده است. نتایج حاضر نشان می‌دهد در هر فرکانس مورد بررسی، با افزایش دامنه، مقدار نسبت اندازه حرارت آزادشده افزایش می‌یابد که این مقدار افزایش در فرکانس‌های بالاتر، کمتر خواهد بود. اندازه تابع تبدیل شعله در یک فرکانس ثابت با افزایش دامنه کاهش می‌یابد. در هندسه مسئله، دو ناحیه چرخشی در میدان حل ایجاد می‌شود. هرگونه تغییر در دامنه و فرکانس می‌تواند در ناحیه‌های چرخشی ایجادشده، به­ ویژه ناحیه چرخشی مرکزی، در محفظه اثرگذار باشد. در فرکانس‌های پایین و با تغییر در دامنه، این دو ناحیه چرخشی بر تغییر حرارت آزادشده شعله تأثیر بسزایی ندارند. به همین دلیل، تغییر دامنه بر کاهش تابع تبدیل در فرکانس‌های پایین اثر چندانی ندارد و اندازه تابع تبدیل مقدار تقریبا ثابتی است. با حرکت به­ سمت فرکانس‌های بالاتر، افزایش دامنه اثر بیشتری بر میزان تابع تبدیل شعله می‌گذارد و باعث کاهش بیشتر آن می‌شود. با افزایش دامنه، مقدار مربوط به اندازه فاز تا قبل از فرکانس 140 هرتز اندکی کاهش می‌یابد. از فرکانس 200 به بعد، با افزایش دامنه، مقدار فاز افزایش می‌یابد. با افزایش نسبت هم‌ارزی و دمای ورودی، میزان نسبت حرارت آزادشده و مقدار تابع تبدیل شعله کاهش می‌یابد. فاز مربوط به تابع تبدیل شعله، با افزایش نسبت هم‌ارزی و دمای ورودی، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turbulent lean premixed flame responseto the imposed inlet oscillatingvelocity and effect of the equivalence ratio and inlet temperature on it

نویسندگان [English]

  • Najmeh Hajialigol
  • Kiumars Mazaheri
چکیده [English]

In the present study, the flame response and the effect of equivalence ratio and inlet temperature on the flame response are numerically investigated using Weller flamelet combustion and LES turbulent models. The results show that with increasing excitation amplitude at a constant frequency, theheat release ratio increases; the increment is smaller at higher frequencies. Due to the combustor geometry, two recirculating zones are formed. Any change in the amplitude and frequency can affect these recirculation zones, especially the central recirculation zone. At the low frequencies (below 50Hz), increasing the excitation amplitude affects flame transfer functioninconsiderably, because of no influence of the recirculation zoneson the heat release. At higher frequencies, an increase in the amplitude has a more influence on value of flame transfer function. It is shown that by increasing the amplitude, up to frequency of 140 Hz, the phase of flame transfer function slightly reduced, while this is intensified with increasing the equivalence ratio or flame inlet temperature. Furthermore, by increasing the equivalence ratio or inlet temperature of the flame, heat release ratio and the flame transfer function are reduced..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combustion instability
  • Flame response
  • Flame transfer function
  • Equivalence ratio