پیش­ بینی نرخ سوزش ترکیب­ های مختلف پیروتکنیک منیزیم-نیترات سدیم

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله، یک مدل موجود برای پیش‌بینی نرخ سوزش ترکیبات مختلف پیروتکنیک منیزیم و نیترات سدیم توسعه داده شده است. با اصلاح برخی اجزای این مدل مانند زمان سوزش ذرات منیزیم، خواص ترموفیزیکی محصولات احتراق و چگالی ترکیب، نرخ سوزش به ازای مقادیر مختلف نسبت ترکیب و فشار پیش‌بینی شده است. سپس این مقدار پیش‌بینی شده‌ با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده و تطابق خوبی با نتایج تجربی، به ­ویژه در مورد وابستگی نرخ سوزش به فشار، نشان داده است.

کلیدواژه‌ها