بررسی آزمایشگاهی آلاینده ­های NOX وCO در محفظه احتراق ضربانی غیرپیش­ آمیخته

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده، هزینه کارکرد کم و قابل راه­ اندازی با انواع سوخت است. در این تحقیق، با ساخت محفظه‏ احتراق ضربانى، به بررسى تجربى برخی از عوامل مؤثر بر آلاینده ­های NOX و CO و همچنین دماى شعله و فرکانس احتراق پرداخته‏ شده است. دستگاه آزمایش به صورت غیر پیش­ آمیخته ساخته شده است. متغیرهاى کلیدى آزمایش دبى جریان سوخت ورودی و طول لوله‏ تخلیه هستند.نتایج حاصل از آزمایش­ها نشان می­ دهد که با کاهش دبی سوخت، غلظت NOX و CO کاهش یافته و به کمترین مقدار خود به­ ترتیب ppm 17 و ppm 65 می­ رسند. این مقدار NOX، در مقایسه با مشعل ­های معمولی که در حدود 58 تا  ppm 138می­ باشد، بسیار مطلوب است. افزایش طول لوله تخلیه باعث کاهش غلظت آلاینده ­های NOX و CO و همچنین سبب کاهش فرکانس احتراق می ­شود. مقایسه نتایج حاصل با نتایج سایر محققان مطابقت خوبی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها