تاثیر بیودیزل تولید‌شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

میکروجلبک‌ها، با قابلیلت رشد سریع و تولید حجم بالای روغن، می‌توانند به عنوان منبعی جدید برای بیودیزل مطرح باشند. در این تحقیق، از میکروجلبک کلرلا ولگاریس برای تولید بیودیزل استفاده شد. بیودیزل تولیدشده با درصدهای حجمی مختلف (2، 5 و 8 درصد) به گازوییل اضافه شد و در موتور دیزل M8/1 استفاده شد. موتور دیزل در سه بار مختلف (6/8، 9/82 و 100 درصد) و دور ثابت rpm750، براساس استاندارد ECE R-96، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که استفاده مخلوط‌های سوخت بیودیزل B2B5 و B8 تاثیر محسوسی برتوان ترمزی و مصرف سوخت ویژه ترمزی ندارد. با استفاده از سوخت B8 در بارهای مختلف 6/8، 9/82 و 100 درصد بار نهایی دینامومتر، انتشار منوکسیدکربن به ترتیب 40، 20 و 18درصد و انتشار هیدروکربن‌های نسوخته به ترتیب 20، 2/27 و 20 درصد کاهش پیدا می‌کنند، ولی انتشار اکسیدهای نیتروژن به میزان 20، 7/13 و 5/12 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها