بررسی سازوکار کاهش آلاینده ­های دوده و NO در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با استفاده از راهکار پاشش دومرحله­ ای سوخت

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله بررسی نحوة کاهش آلاینده‌های دوده و NO در پاشش دومرحله­ ای سوخت در موتورهای دیزل پاشش مستقیم است. در این پژوهش پاشش دومرحله­ ای بهینه سوخت به عنوان یک روش مفید و مؤثر برای کاهش همزمان آلاینده های دوده و NO معرفی شده است. تحقیقات بر روی یک موتور دیزل پاشش مستقیم ساخت شرکت موتورسازان تبریز انجام گرفت. برای ارزیابی مزایای به ­کارگیری راهکار پاشش دومرحله ای و بررسی سازوکار  احتراق، از کد سه بعدی KIVA-3V استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که راهکار پاشش دومرحله­ ای با فاصله زمانی مناسب بین مراحل پاشش می ­تواند در کاهش همزمان آلاینده­ های مذکور مؤثر باشد. همچنین بر پایه نتایج حاصل از شبیه­ سازی، سازوکار کاهش آلاینده NO همانند پاشش یک مرحله­ ای با به تأخیر انداختن زمان پاشش است. کاهش دوده نیز به این علت است که در پاشش دومرحله­ ای به دلیل توقف بین دو مرحله پاشش، ناحیه غنی از سوخت در نوک اسپری که عامل تولید دوده است، حذف می ­شود. نتایج به دست آمده از تحقیق برای موتور مورد نظر نشان داد که با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله­ ای مقدار دوده و NO در گازهای خروجی به ترتیب 33 و 11درصد کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها