توسعه یک زیرمدل خوداشتعالی برای پیش­ بینی کوبش در موتور اشتعال جرقه ­ای

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در مقاله حاضر یک مدل نیمه تجربی به منظور کنترل فاز احتراق برای جلوگیری از وقوع کوبش در موتور پرخوران اشتعال جرقه­ ای با سوخت ایزواکتان بهینه شده و ارائه شده است. مدل کوبش ارائه شده بر مبنای مدل انتگرالی کوبش بوده و با یک مدل شبه ­ابعادی برای شبیه ­سازی و پیش ­بینی چرخه قدرت در موتور اشتعال جرقه ­ای ترکیب شده ­است. مدل نیمه تجربی کوبش با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بهینه و صحه­ گذاری شده است. با استفاده از این مدل می ­توان راهبرد کنترل زمان شروع احتراق در موتور اشتعال جرقه ­ای را برای دستیابی به بیشینه گشتاور خروجی بهبود بخشید. نتایج نشان می ­دهند که مدل کوبش مذکور قادر است زاویه لنگ وقوع کوبش (خود اشتعالی) را با اختلاف حداکثر oCA 2  پیش­ بینی کند. با استفاده از این مدل نه تنها با تغییر متغیرهای عملکردی و طراحی امکان پیش ­بینی زاویه وقوع کوبش و شرایط مرزی آن میسر است بلکه میزان تأثیر هر متغیر بر شدت کوبش نیز قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها