توصیف احتراق اشتعال تراکمی کنترل واکنشی با گونه‌های مهم تولید و مصرف شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران

10.22034/jfnc.2019.92811

چکیده


احتراق RCCI، برای موتورهای دیزلی، کاستی‌های مربوط به آلایندگی موتورهای دیزلی را، با حفظ سایر مزایای آن‌ها، تا حد زیادی برطرف می‌کند. در پژوهش‌های قبلی، بیشتر کارکرد و آلاینده‌های خروجی از موتور با احتراق RCCI بررسی شده، در حالی‌که در این پژوهش احتراق نوع RCCI از دیدگاه گونه‌های تولید و مصرف‌شده به ­صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته و نقش گونه‌های مختلف در حین فرایند احتراق مطالعه می‌شود. در این احتراق (RCCI) بنزین به ­صورت پاشش درگاهی و دیزل به­ صورت پاشش مستقیم انجام گرفته است. بررسی صورت­ گرفته نشان داد که آزادسازی انرژی ابتدا با دیزل شروع شده و آزادسازی انرژی اولیه‌ای انجام می‌شود و پس از آن انرژی بنزین آزاد می‌شود.  پدیدار­شدن گونه‌ فرمالدهید شروع احتراق شعله سرد و مصرف سوخت دیزل را نشان داده و تولید رادیکال هیدروکسیل نیز هم‌زمان با آزادسازی انرژی بنزین صورت می‌پذیرد. همچنین، مقداری از گونه‌ فرمالدهید با شروع تولید رادیکال هیدروکسیل مصرف می‌شود. آزادسازی اولیه‌ انرژی، که ابتدا با سوخت دیزل شروع شده و سپس با سوخت بنزین ادامه می‌یابد، تأثیرات مثبتی به ­دنبال دارد. اولاً، با این گونه آزادسازی ترتیبی، انرژی به‌ تدریج آزادشده و دمای درون سیلندر افزایش ناگهانی نمی‌یابد بنابراین، باعث کاهش تلفات انرژی می‌شود. ثانیاً اکسیدهای ‌نیتروژن به­دلیل پایین‌تر­بودن دمای محلی کمتر تولید می‌شوند. در ادامه نیز دو زمان شروع پاشش 74- و 64- درجه لنگ و دو درصد حجمی سوخت دیزل 28 و 20 درصد مطالعه و مشاهده شد که زمان شروع احتراق اولیه تقریبا به این دو پارامتر وابسته نیست و در یک زاویه‌ لنگ مشخص رخ می‌دهد. بنابراین، شروع احتراق اولیه فقط وابسته به دماست. اما به ­دلیل اینکه شروع احتراق اصلی علاوه­ بر دما به نسبت هم ­ارزی نیز وابسته است دو متغیر زمان شروع پاشش و مقدار سوخت دیزل تاثیر خود را در این بخش نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RCCI Combustion Description with Production and Consumption of Important Species

نویسندگان [English]

 • Iraj Ghofrani
 • Mostafa Mohebbi
 • Masoud Reyhanian
 • Vahid Hosseini
Mechanical Engineering Department Sharif University of Technology Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, RCCI combustion mode has been proposed, and various researches have been done on this kind of combustion. Such combustion mode has improved the emission shortages of diesel engines besides its advantages. Previous studies mostly investigated the performance and emissions of RCCI engines. In this study, RCCI combustion is studied from the viewpoint of production and consumption of important species. In this RCCI engine gasoline injected at the intake port and diesel injected directly into the cylinder. Investigations showed that first, heat release is started by diesel fuel and an initial heat is released; then gasoline fuel energy is released.  The appearance of formaldehyde species shows the cool flame combustion and consumption of diesel fuel; then the appearance of hydroxyl radical and the consumption of gasoline happen simultaneously. Also, some portion of formaldehyde is consumed with the appearance of hydroxyl radical. Heat release started by diesel and followed by gasoline has positive effects. First, by this sequential heat release, the in-cylinder temperature does not increase suddenly, so heat losses decreased. Second, due to the low temperature, NOx emissions reduced. Further -64 CA and -74 CA injection timings and 20 and 28 percent diesel mass fractions have been studied. Results show that the start of combustion is not dependent on these two parameters and its occur at a specific crank angle. So the cool flame combustion only dependent on temperature. But the main combustion is dependent on the temperature and equivalence ratio so the injection timing and diesel mass fraction have shown their effect at this section of combustion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • RCCI combustion
 • low temperature combustion
 • formaldehyde
 • hydroxyl radical
 • soot
 • NOx
 1. M. Lackner, A. Palotas and F. Winter, Combustion: from basics to applications, John Wiley & Sons, 2013.
 2. R. D. Reitz and G. Duraisamy, "Review of high efficiency and clean reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion in internal combustion engines," Progress in Energy and Combustion Science,. 46, pp. 12-71, 2015.
 3. K. Poorghasemi, R. K. Saray, E. Ansari, B. K. Irdmousa, M. Shahbakhti, and J. D. Naber, "Effect of diesel injection strategies on natural gas/diesel RCCI combustion characteristics in a light duty diesel engine," Applied Energy, 199, pp. 430-446, 2017.
 4. M. Pandian and A. Krishnasamy, "A Comparison of Conventional and Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Combustion Modes in a Small Single Cylinder Air-Cooled Diesel Engine," SAE Technical Paper, 148-7191, 2017.
 5. S. Kook, C. Bae, P. C. Miles, D. Choi, and L. M. Pickett, "The influence of charge dilution and injection timing on low-temperature diesel combustion and emissions," SAE Technical Paper, 148-7191, 2005.
 6. R. M. Hanson, S. L. Kokjohn, D. A. Splitter, and R. D. Reitz, "An experimental investigation of fuel reactivity controlled PCCI combustion in a heavy-duty engine," SAE international journal of engines, 3, NO. 1, pp. 700-716, 2010.
 7. J. Benajes, S. Molina, A. García, E. Belarte, and M. Vanvolsem, "An investigation on RCCI combustion in a heavy duty diesel engine using in-cylinder blending of diesel and gasoline fuels," Applied Thermal Engineering, 63, NO. 1, pp. 66-76, 2014.
 8. A. H. Kakaee, A. Nasiri-Toosi, B. Partovi, and A. Paykani, "Effects of piston bowl geometry on combustion and emissions characteristics of a natural gas/diesel RCCI engine," Applied Thermal Engineering, 102, pp. 1462-1472, 2016.
 9. A. H. Kakaee, B. Partovi, A. Paykani, and A. Toosi, "Effects of piston bowl geometry on combustion and emissions characteristics of a natural gas/diesel RCCI engine," (in eng), The Journal of Engine Research, Research Study 40,NO. 40, pp. 59-70, 2015.
 10. A. Paykani, A. H. Kakaee, P. Rahnama, and R. D. Reitz, "Effects of diesel injection strategy on natural gas/diesel reactivity controlled compression ignition combustion," Energy, 90, pp. 814-826, 2015.
 11. M. Renganathan and T. K. R. Rajagopal, "Computational Study of HCCI-DI Combustion at Preheated and Supercharged Inlet Air Conditions," SAE Technical Paper, 148-7191, 2014.
 12. M. Mohebbi, M. Reyhanian, V. Hosseini, M. F. M. Said, and A. A. Aziz, "Performance and emissions of a reactivity controlled light-duty diesel engine fueled with n-butanol-diesel and gasoline," Applied Thermal Engineering, 134, pp. 214-228, 2018.
 13. H. Wang, M. Yao, and R. D. Reitz, "Development of a reduced primary reference fuel mechanism for internal combustion engine combustion simulations," Energy & Fuels, 27, NO. 12, pp. 7843-7853, 2013.
 14. J. C. Beale and R. D. Reitz, "Modeling spray atomization with the Kelvin-Helmholtz/Rayleigh-Taylor hybrid model," Atomization and sprays, 9, NO. 6, 1999.
 15. P. J. O'Rourke, "Statistical properties and numerical implementation of a model for droplet dispersion in a turbulent gas," Journal of Computational Physics, 83, NO. 2, pp. 345-360, 1989.
 16. P. J. O'Rourke and A. Amsden, "A spray/wall interaction submodel for the KIVA-3 wall film model," SAE transactions,pp. 281-298, 2000.
 17. K. Hanjalić, M. Popovac, and M. Hadžiabdić, "A robust near-wall elliptic-relaxation eddy-viscosity turbulence model for CFD," International Journal of Heat and Fluid Flow, 25, NO. 6, pp. 1047-1051, 2004.
 18. J. Dukowicz, Quasi-Steady Droplet Change in the Presence of Convection, Informal Report Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, N. Mex., USA, LA7997-MS.
 19. S. L. Kokjohn, R. M. Hanson, D. Splitter, and R. Reitz, "Fuel reactivity controlled compression ignition (RCCI): a pathway to controlled high-efficiency clean combustion," International Journal of Engine Research, 12, NO. 3, pp. 209-226, 2011.
 20. F. U. M. Version, "AVL List GmbH Graz," ed: Austria, 2014.