کاهش تولید اکسید نیتروژن در محفظه احتراق با استفاده از جتهای پایدارکننده

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

این مطالعه درنظر دارد به شبیه سازی سه ­بعدی محفظه احتراق جت-پایدار و بررسی اثر زاویه تزریق جتها بر خصوصیت­ های احتراق، جریان و همچنین تاثیر آن بر میزان تشکیل اکسید نیتروژن بپردازد. برای حل معادلات حاکم از روش حجم محدود استفاده شده و جمله­ های همرفت تمامی معادلات توسط روش توانی گسسته ­سازی شده است. برای مدلسازی برهمکنش فاز سوخت مایع و هوا نیز دیدگاه اویلر/لاگرانژی اعمال شده و مدل k-ε برای پیش­ بینی رفتار آشفتگی جریان استفاده شده است. به­ علت نوسان­ مشخصه­ های جریان، روش تابع چگالی احتمال برای تخمین برهم­کنش آشفتگی- احتراق استفاده شده و مدل جهت­ های گسسته برای مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی به ­کار گرفته شده است. نتایج شبیه­ سازی عددی توزیع دما، سرعت و اجزای واکنشی به ­دست آمده مطابقت قابل قبولی با داده­ های تجربی دارد. همچنین، تزریق هوای جت در جهت جریان بالادست منجر به توسعه ناحیه چرخشی و افزایش دمای بیشینه می­ شود.نتایج نشان می ­دهد که در تزریق در جهت بالادست، به­ علت افزایش دما در ناحیه چرخشی مجاور جت، تشکیل اکسید نیتروژن نیز افزایش می ­یابد. همچنین، با تغییر جهت تزریق از سمت جریان بالادست به پایین­ دست، توزیع دمای خروجی از محفظه یکنواخت­ تر شده و تولید اکسید نیتروژن کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

کاهش تولید اکسید نیتروژن در محفظه احتراق با استفاده از جتهای پایدار کننده

نویسندگان [English]

  • Ehsan Alemi
  • Mehran Rajabi Zargarabadi
چکیده [English]

This paper is aimed to simulate a jet-stabilized combustor three dimensionally and also investigate the influence of the injection direction of the jet on the combustion characteristics and NOX emissions. A Finite Volume method is adopted to discretize the transport equations. The advection terms of all the transport equations are discretized by power law scheme. An Euler/Lagrangian approach is employed to take into account the gas-liquid interactions and model the spray combustion. Due to fluctuating characteristics of the flow, the presumed Probability Density Function (PDF) method is employed to investigate the chemistry-turbulence interactions. In order to estimate the turbulent behavior of the flow, realizable k-epsilon model is chosen and the discrete ordinates model is applied for predicting radiation heat trasfer. The present model of the jet-stabilized combustor is in a good agreement with the measurements. The results have shown that the injection towards upstream enlarges the recirculation zone and the maximum combustion temperature. Also, the higher combustion temperature at the recirculation zone leads to an increase in the NOX formation. Furthermore, injecting the air jet more towards downstream, yields a more uniform temperature at the combustor exhaust and less NOX formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jet stabilized combustor
  • Jet Injection Direction
  • NOX Formation