تحلیل عددی اثر گاز سنتزی بر احتراق گاز طبیعی دریک موتور اشتعال ­تراکمی همگن

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 داشگاه صنعتی شریف

چکیده

موتورهای اشتعال تراکمی همگن، با قابلیت تولید اندک آلاینده‌های NOx و دوده و انعطاف‌پذیری بالا در استفاده از سوخت‌های گوناگون، جایگزین بسیار مناسبی برای موتورهای دیزلی مرسوم ­اند. چالش اصلی در این موتورها کنترل زمان‌بندی احتراق خود به­ خودی است. از طرفی، گاز طبیعی، به‌عنوان سوختی پاک، همواره مورد توجه محققان بوده است و آزمایش‌های بسیاری هم در کارهای عددی و هم در کارهای آزمایشگاهی بر روی آن انجام شده است. این سوخت، به ­دلیل عدد اکتان بالای آن و میل کمی که به احتراق خودبه‌خودی دارد، نیازمند افزودن ترکیبات کمکی جهت بهبود زمان‌بندی مناسب احتراق است. در این تحقیق، با استفاده از مدل ترمودینامیکی چندناحیه‌ای و با درنظر گرفتن توزیع چگالی احتمال برای چینه‌بندی شرایط اولیه دمایی و گازهای باقی­ مانده، تأثیر افزودن گاز سنتزی بر احتراق گاز طبیعی در موتور تجربی CFR مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. عوامل تأثیرگذار بر زمان آغاز احتراق، توان و بازده موتور و میزان آلاینده‌های خروجی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که افزودن گازهای سنتزی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی جهت زمان‌بندی احتراق باشد. افزودن گازهای سنتزی به مخلوط ورودی، ضمن اثرات ناچیز بر توان تولیدی و IMEP، سبب پیش‌رسی در احتراق و نیز بالاتر رفتن نرخ آزادسازی حرارت می‌شود که با افزایش نرخ آزادسازی حرارت و بیشینه‌ دما، بازده حرارتی کاهش یافته و تولید NOx افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NumericalanalysisofAddedSyntheticGasEffectsonNaturalGasCombustioninaHomogeneousChargeCompressionIgnition (HCCI) Engine

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ramzannezhad 1
  • Rouzbeh Shafaghat 1
  • Mostafa Mohebbi 2
  • Omid Jahanian 1
چکیده [English]

Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) engines due to reduction of NOx and soot emission and also their high flexibility in using different fuel blends, are suitable substitute for conventional diesel engines. Control of combustion initiation is the main challenge in using these engines. However, the use of natural gas as a clean fuel has always been an attractive choice for many numerical and experimental researchers. Due to high octane number of natural gas, this fuel is resistant to auto-ignition; so in order to improve ignition timing, some additives should be supplied. In this study, the effects of added reformer gas on natural gas combustion have been investigated using a multi zone thermodynamic model. Studies have been performed on the CFR engine. Also, probability distribution function for initial temperature stratificationand the effects of residual gas in the engine is considered. Some important parameters such as factors affecting start of combustion, output power, efficiency, and engine emissions have been investigated. The results show that the added synthetic gases can be an appropriate candidate for ignition timing control. Added inlet synthetic gas has a negligible effect on power and IMEP, but causes advanced ignition and increases heat release rate. With increasing heat release rate and maximum temperature, the thermal efficiency will be decreased and NOx production will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HCCI Engine
  • Multi-Zone model
  • Natural gas
  • Temperature stratification
  • Reformer gas