بررسی سه‌بعدی موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن همراه با سینیتیک مفصل شیمیایی با سوخت متان و دی‌متیل‌اتر

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن به­ عنوان نسلی جدید از موتورهای احتراق داخلی شناخته می‌شوند که با عرضه مناسب بازده و توان در حد موتورهای دیزل، توانسته‌اند مقدار آلاینده‌های NOx و مصرف سوخت را تا حد آشکاری کاهش دهند. با توجه به اهمیت این شیوه احتراقی، ابتدا مدل سه‌بعدی کوپل با سینیتیک مفصل شیمیایی در یک چرخه بسته با نتایج تجربی صحه‌گذاری شد که خطایی در حدود 5 درصد در تخمین بیشینه فشار را به همراه داشت. این مدل به­ گونه‌ای است که ابتدا، در هر گام زمانی، اطلاعات به ­دست آمده از حل صفربعدی در هر سلول در اختیار مدل سه ­بعدی قرار می‌گیرد و سپس معادلات سیالاتی و حرارتی حل می‌شوند که در صورت همگرایی به گام زمانی بعدی رفته در غیر این صورت حل معادلات سه‌بعدی تکرار می‌شود. سپس، احتراق در فشارهای اولیه و نسبت‌های هم‌ارزی مختلف بررسی شد که نتایج نشان می‌دهد افزایش نسبت هم‌ارزی و کاهش فشار اولیه موجب تاخیر در اشتعال می‌شود. جهت کاهش کوبش و بهبود عملکرد موتور در حالت متان خالص، از سوخت دوم، دی‌متیل‌اتر، استفاده شد که در یک نسبت هم‌ارزی ثابت، جایگزینی دی‌متیل‌اتر به جای متان موجب بهبود عملکرد شد. همچنین، در این کار گونه OH به­ عنوان گونه‌ای کنترلی مطرح شد که افزایش ناگهانی آن تطابق خوبی با نرخ آزادسازی گرما در هر دو حالت متان خالص و مخلوط متان و دی‌متیل‌اتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3D Simulation Considering Detailed Chemical Kinetics for a Homogeneous Charge Compression Ignition Engine Fueled with Methane and Dimethyl Ether

نویسندگان [English]

  • Ali Yousefzadeh
  • Omid Jahanian
چکیده [English]

Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) engines are known as a new generation of internal combustion engines. They deliver efficiencies and powers in the range of diesel engines and have achieved better fuel economy and lower NOx emission. Considering the importance of this combustion method, first the 3-D CFD model, coupled with detailed chemical kinetics, was validated with experimental results in the close part of the cycle. The results show good agreement with approximately 5% error in estimating the peak pressure. The model was investigated in different initial pressures and equivalence ratios. Results show that SOC is delayed by decreasing the inlet pressure and increasing the equivalence ratio. Dimethyl ether (DME) was used as the second fuel to reduce the knocking in case of pure methane. This work was done in the constant equivalence ratio that resulted good performance. Also, hydroxyl radical (OH*) was introduced as the controlling species and the increase of OH* had a good agreement with the heat release rate in both cases of pure and blended methane.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Homogeneous charge compression ignition
  • 3-D model
  • Detailed chemical kinetics
  • Methane
  • Dimethyl ether