مشخصه‌های پایداری و تولید آلاینده NOx شعله‌های کم­ پیچش

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

احتراق کم ­پیچش یکی از روش‌های نوین برای پایدار­سازی شعله­ های پیش ­مخلوط کم­ سوخت است. شناخت مشخصه‌های پایداری و تولید NOx این نوع شعله‌ها و همچنین تأثیر تداخلات چند شعله کم­ پیچش بر پایداری و تولید NOx این شعله‌ها به کاربردی­ شدن این نوع احتراق در محفظه احتراق‌های مختلف کمک شایانی می‌کند. برای نیل به این هدف، در این مقاله، با به­ کارگیری مشعل‌های کم ­پیچش پره ­دار، مشخصه‌های پایداری و تولید NOx این نوع شعله‌ها بررسی شده و سپس سه نمونه مشعل مشابه بر روی یک حلقه محفظه احتراق در کنار هم قرار داده شده و با تغییر فاصله مشعل‌ها از یکدیگر پایداری و تولید NOx شعله‌های حاصل بررسی شده است. نتایج به ­دست آمده نشان می­ دهد که پایداری این شعله‌ها وابسته به سرعت میانگین جریان مشعل، نسبت هم ­ارزی و نحوه دست‌یابی به شعله مطلوب (ایجاد شعله مطلوب از ناحیه کم ­سوخت و یا پرسوخت) است. تولید NOx این شعله‌ها با نسبت هم ­ارزی نسبت مستقیم دارد و مستقل از سرعت مخلوط سوخت و هوای خروجی از مشعل است. قرارگیری مشعل‌ها، در شرایطی که هر یک به­ صورت مجزا شعله پایدار تولید می‌کنند، با هر آرایشی در کنار هم موجب ناپایدارشدن شعله‌ها نمی‌شود و تنها تداخلات شعله‌ها را افزایش می‌دهد. این تداخلات موجب افزایش تولید NOx می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مشخصه‌های پایداری و تولید آلاینده NOx شعله‌های کم­ پیچش

نویسندگان [English]

  • محمد شهسواری
  • محمد فرشچی
چکیده [English]

احتراق کم ­پیچش یکی از روش‌های نوین برای پایدار­سازی شعله­ های پیش ­مخلوط کم­ سوخت است. شناخت مشخصه‌های پایداری و تولید NOx این نوع شعله‌ها و همچنین تأثیر تداخلات چند شعله کم­ پیچش بر پایداری و تولید NOx این شعله‌ها به کاربردی­ شدن این نوع احتراق در محفظه احتراق‌های مختلف کمک شایانی می‌کند. برای نیل به این هدف، در این مقاله، با به­ کارگیری مشعل‌های کم ­پیچش پره ­دار، مشخصه‌های پایداری و تولید NOx این نوع شعله‌ها بررسی شده و سپس سه نمونه مشعل مشابه بر روی یک حلقه محفظه احتراق در کنار هم قرار داده شده و با تغییر فاصله مشعل‌ها از یکدیگر پایداری و تولید NOx شعله‌های حاصل بررسی شده است. نتایج به ­دست آمده نشان می­ دهد که پایداری این شعله‌ها وابسته به سرعت میانگین جریان مشعل، نسبت هم ­ارزی و نحوه دست‌یابی به شعله مطلوب (ایجاد شعله مطلوب از ناحیه کم ­سوخت و یا پرسوخت) است. تولید NOx این شعله‌ها با نسبت هم ­ارزی نسبت مستقیم دارد و مستقل از سرعت مخلوط سوخت و هوای خروجی از مشعل است. قرارگیری مشعل‌ها، در شرایطی که هر یک به­ صورت مجزا شعله پایدار تولید می‌کنند، با هر آرایشی در کنار هم موجب ناپایدارشدن شعله‌ها نمی‌شود و تنها تداخلات شعله‌ها را افزایش می‌دهد. این تداخلات موجب افزایش تولید NOx می‌شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شعله کم ­پیچش
  • مشخصه‌های پایداری
  • آلاینده NOx
  • تداخلات شعله‌های کم­ پیچش