بررسی آزمایشگاهی آلاینده­ های NOX و CO در محفظه احتراق ضربانی غیر پیش­ آمیخته

نویسندگان

چکیده

محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده، هزینه کارکرد کم و قابل راه ­اندازی با انواع سوخت است. در این تحقیق، با ساخت محفظه‏ احتراق ضربانى، به بررسى تجربى برخی از عوامل مؤثر بر آلاینده­ های NOX و CO و همچنین دماى شعله و فرکانس احتراق پرداخته‏ شده است. دستگاه آزمایش به صورت غیر پیش­ آمیخته ساخته شده است. متغیرهاى کلیدى آزمایش دبى جریان سوخت ورودی و طول لوله‏ تخلیه هستند.نتایج حاصل از آزمایش­ ها نشان می­ دهد که با کاهش دبی سوخت، غلظتNOX و CO کاهش یافته و به کمترین مقدار خود به ­ترتیب ppm17 و 65 ppm می­ رسند. این مقدار NOX، در مقایسه با مشعل­ های معمولی که در حدود 58 تا ppm138 می­ باشد، بسیار مطلوب است. افزایش طول لوله تخلیه باعث کاهش غلظت آلاینده ­های NOX و CO و همچنین سبب کاهش فرکانس احتراق می­ شود. مقایسه نتایج حاصل با نتایج سایر محققان مطابقت خوبی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی آزمایشگاهی آلاینده­ های NOX و CO در محفظه احتراق ضربانی غیر پیش­ آمیخته

نویسندگان [English]

  • حمید ممهدی هروی
  • امیر مقصودی
چکیده [English]

محفظه احتراق ضربانی دارای ساختاری ساده، هزینه کارکرد کم و قابل راه ­اندازی با انواع سوخت است. در این تحقیق، با ساخت محفظه‏ احتراق ضربانى، به بررسى تجربى برخی از عوامل مؤثر بر آلاینده­ های NOX و CO و همچنین دماى شعله و فرکانس احتراق پرداخته‏ شده است. دستگاه آزمایش به صورت غیر پیش­ آمیخته ساخته شده است. متغیرهاى کلیدى آزمایش دبى جریان سوخت ورودی و طول لوله‏ تخلیه هستند.نتایج حاصل از آزمایش­ ها نشان می­ دهد که با کاهش دبی سوخت، غلظتNOX و CO کاهش یافته و به کمترین مقدار خود به ­ترتیب ppm17 و 65 ppm می­ رسند. این مقدار NOX، در مقایسه با مشعل­ های معمولی که در حدود 58 تا ppm138 می­ باشد، بسیار مطلوب است. افزایش طول لوله تخلیه باعث کاهش غلظت آلاینده ­های NOX و CO و همچنین سبب کاهش فرکانس احتراق می­ شود. مقایسه نتایج حاصل با نتایج سایر محققان مطابقت خوبی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • محفظه احتراق ضربانی
  • غیر پیش­ آمیخته
  • مواد آلاینده
  • آزمایشگاهی