اندازه ­گیری آزمایشگاهی اثرافزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله و انتشار آلاینده NO در یک دیگ 120 کیلوواتی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

درخشندگی شعله نقش مهمی بر انتقال حرارت تابشی و افزایش بازده دیگ­ها (آب گرم یا بخار) دارد. یکی از روش­های مهم افزایش درخشندگی شعله ­ها افزایش محتوای دوده در شعله است. در این مقاله، اثر پیش­ گرم کردن سوخت گاز طبیعی (به­ عنوان یکی از روش­های افزایش تجزیه حرارتی سوخت) بر افزایش شدت درخشندگی شعله و بازده دیگ مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است. مطالعات روی یک دیگ 120 کیلوواتی که گاز ورودی به مشعل آن با گرمکن­ های الکتریکی پیش­گرم می­ شود انجام شده است. برای اندازه ­گیری تابش شعله از دستگاه پیرانومتر و برای اندازه­ گیری دما و گازهای احتراقی از دستگاه Testo350XL استفاده شده است. برای انجام مطالعات، سوخت گاز ورودی تا دمای 300˚C پیش­ گرم شده است. نتایج نشان می­ دهد افزایش دمای سوخت ورودی تا دمای حدود 240˚C تاثیر چشمگیری بر درخشندگی ندارد، اما در دماهای بالای 240˚C، به علت افزایش تجزیه گاز و آزادشدن مولکو­­ل­های کربن، درخشندگی شعله به ­شدت افزایش می­ یابد. نتایج اندازه­ گیری نشان می ­دهد با افزایش دمای سوخت ورودی از  240˚C تا 300˚C شدت تابش درخشندگی 60 درصد افزایش می­ یابد که این موجب کاهش 10 درصدی در دمای بیشینه شعله و کاهش 7 درصدی در انتشار آلاینده NO می ­شود. نتایج به ­دست ­آمده با نتایج دیگر محققان در پیش ­گرم کردن سوخت توافق مطلوبی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اندازه ­گیری آزمایشگاهی اثرافزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله و انتشار آلاینده NO در یک دیگ 120 کیلوواتی

نویسندگان [English]

  • سید محمد جوادی
  • محمد مقیمان
چکیده [English]

درخشندگی شعله نقش مهمی بر انتقال حرارت تابشی و افزایش بازده دیگ­ها (آب گرم یا بخار) دارد. یکی از روش­های مهم افزایش درخشندگی شعله ­ها افزایش محتوای دوده در شعله است. در این مقاله، اثر پیش­ گرم کردن سوخت گاز طبیعی (به­ عنوان یکی از روش­های افزایش تجزیه حرارتی سوخت) بر افزایش شدت درخشندگی شعله و بازده دیگ مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است. مطالعات روی یک دیگ 120 کیلوواتی که گاز ورودی به مشعل آن با گرمکن­ های الکتریکی پیش­گرم می­ شود انجام شده است. برای اندازه ­گیری تابش شعله از دستگاه پیرانومتر و برای اندازه­ گیری دما و گازهای احتراقی از دستگاه Testo350XL استفاده شده است. برای انجام مطالعات، سوخت گاز ورودی تا دمای 300˚C پیش­ گرم شده است. نتایج نشان می­ دهد افزایش دمای سوخت ورودی تا دمای حدود 240˚C تاثیر چشمگیری بر درخشندگی ندارد، اما در دماهای بالای 240˚C، به علت افزایش تجزیه گاز و آزادشدن مولکو­­ل­های کربن، درخشندگی شعله به ­شدت افزایش می­ یابد. نتایج اندازه­ گیری نشان می ­دهد با افزایش دمای سوخت ورودی از  240˚C تا 300˚C شدت تابش درخشندگی 60 درصد افزایش می­ یابد که این موجب کاهش 10 درصدی در دمای بیشینه شعله و کاهش 7 درصدی در انتشار آلاینده NO می ­شود. نتایج به ­دست ­آمده با نتایج دیگر محققان در پیش ­گرم کردن سوخت توافق مطلوبی را نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • پیش­ گرمایش سوخت
  • درخشندگی شعله
  • دمای بیشینه
  • انتشار اکسید نیتروژن