بررسی اثراصطکاک روی پایداری موج یک بعدی تراک گازی در مخلوطهای با انرژی فعالسازی کم

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله، رفتار موج تراک در محیط غیرایدئال مطالعه شده است. شبیه­ سازی تراک بر اساس معادلات اولر واکنشی یک ­بعدی و با درنظرگرفتن اثر اصطکاک به صورت عبارت چشمه در معادله بقای تکانه انجام شده است. از مدل سینتیکی یک­ مرحله­ ای آرنیوسی برای مدل­ کردن واکنش شیمیایی استفاده شده است. نتایج حاضر مشخص کردند که درنظرگرفتن اصطکاک در مخلوط با انرژی فعالسازی خیلی کم ( برابر 8) باعث کاهش سرعت تراک و افزایش طول ناحیه واکنش تا یک حد مشخص شده است. با این وجود، رفتار پایدار تراک حتی در مقادیر زیاد اصطکاک دیده شده است. همچنین، نتایج حاضر نشان دادند که در انرژی فعالسازی 22، که نزدیک حد پایداری تراک ایدئال است، و در مقادیر کم اصطکاک تراک پایداری خود را حفظ می­ کند، ولی با زیادشدن اثر اصطکاک تراک ناپایدار شده و رفتار آن نوسانی می­شود. با افزیش بیشتر اصطکاک، ابتدا تراک با نواسانات دوگانه ظاهر شده و در نهایت هنگامی که ضریب اصطکاک از یک مقدار بحرانی بیشتر می ­شود جدایی ناحیه واکنش از موج ضربه ­ای پیشرو اتفاق می­ افتد و تراک میرا می ­شود. درحقیقت، رفتار تراک غیرایدئال توسط رقابت میان نرخ انرژی آزادشده توسط واکنش شیمیایی و نرخ اتلاف تکانه توسط اصطکاک کنترل می­ شود.

کلیدواژه‌ها