مطالعة تأثیر اتیل­ استر روغن آفتابگردان و مخلوط­های مختلف آن با گازوییل بر عملکرد و انتشار آلاینده‌های یک موتور اشتعال­ تراکمی مجهز به پرخوران

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق، بیودیزل (اتیل ­استر) از روغن آفتابگردان به روش ترنس‌استریفیکاسیون تولید شد. خواص بیودیزل متفاوت از سوخت گازوییل است. تأثیر افزودن بیودیزل به سوخت گازوییل برعملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش مستقیم مجهز به پرخوران (Turbo charger) در حالت تمام­بار مورد آزمون قرار گرفت. مشاهده شد که در دور rpm1400 با استفاده از بیودیزل و مخلوط‌های مختلف آن با گازوییل مصرف سوخت ویژة ترمزی افزایش و توان ترمزی کاهش می‌یابد. همچنین، انتشار  CONOx و UHC افزایش یافته ولی انتشار دود کاهش می‌یابد. در دور rpm2000، نتایج نشان داد که استفاده از بیودیزل و مخلوط‌های مختلف آن با گازوییل مصرف سوخت ویژة ترمزی و توان ترمزی را افزایش می­ دهد. در این دور، آلاینده‌های COCO2UHC و دود کاهش یافته ولی انتشار آلایندة NOx افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها