شبیه ­سازی عددی متغیرهای موثر بر پایداری احتراق مخلوط استوکیومتریک پیش اختلاط متان- هوا در یک محفظة احتراق میکرو

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در مطالعة حاضر مدلسازی عددی احتراق جریان کاملا آرام، استوکیومتریک پیش اختلاط متان-هوا در یک محفظة احتراق دو بعدی در ابعاد میکرو بررسی شده است. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی وقوع، پدیده شناسی و متغیرهای موثر از قبیل پایداری شعله بر نحوة احتراق در تجهیزات MEMS جهت تولید انرژی یا نیروی پیشران در ابعاد کوچک جهت کاربردهای هوافضایی برای اکتشافات فضائی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می ­دهند که پایداری شعله در داخل یک محفظة احتراق میکرو به مقدار زیادی به مقادیر ضخامت دیوارة محفظة احتراق و ضریب رسانایی گرمایی دیواره، عرض (ارتفاع) محفظة احتراق، ضریب انتقال گرمای جابه­ جایی بین دیوارة بیرونی محفظة احتراق و محیط اطراف و سرعت ورودی مواد واکنش دهندة پیش مخلوط وابسته است.

کلیدواژه‌ها