مقایسه عملکرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزین با استفاده ازشبیه سازی گرمایی پیستون و محفظه احتراق

نویسندگان

1 شرکت ایران خودرو

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا انتقال گرما در پیستون موتور اشتعال جرقه­ ای محاسبه شده، سپس با تعیین شرایط مرزی گرمایی به بررسی عملکرد موتور در دو حالت سوخت گاز و بنزین پرداخته شده است. سه روش متفاوت برای مدل کردن انتقال گرما به کار رفته است. در روش اول برای پیستون، سیلندر و سرسیلندر، یک دمای ثابت و تقریبی در نظر گرفته شده و توسط مدل دو ناحیه­ ای احتراق شرایط میدان گاز درون سیلندر (دما، فشار و ضرایب انتقال گرمای جابه ­جایی) محاسبه می­ شوند. در روش دوم برای هر سه قسمت پیستون، سیلندر و سرسیلندر، سه دمای مجهول در نظر گرفته شده و معادلات انتقال گرما با مدل دو ناحیه­ ای به صورت همزمان حل می ­شوند. در روش سوم که دقیق ­ترین روش است، به صورت همزمان بر اساس مدل شبکه گرمایی مقاومت-خازن، 24 معادله انتقال گرما با کد دو ناحیه ­ای، حل می­ شود. نتایج به دست آمده از سه روش به منظور بررسی اثر آ­­ن­ها بر رفتار گرمایی پیستون با هم مقایسه می ­شوند. نشان داده شده است که استفاده از مدل مقاومت-خازن با تعداد معادلات کمتر و در نتیجه زمان حل کمتر، روشی مناسب برای حل مسائل گرمایی موتور است. مجموعه این عملیات توسط کدی که در نرم افزار متلب (MATLAB) نوشته شده انجام شده است و نتایج با داده­ های تجربی موتور EF7.TC صحه­ گذاری شده است.

کلیدواژه‌ها