مقایسه تجربی موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تغییرات نسبت هم‌ارزی به طور تجربی بر روی یک موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی که زمان جرقه در موقعیت بیشینه گشتاور ترمزی و دریچه گاز در حالت کاملا باز تنظیم شده مورد آزمایش قرار گرفت. در این مطالعه، از سوخت گاز طبیعی که ارزش گرمایی آن 13/6 درصد پایین‌تر از ارزش گرمایی بنزین است استفاده شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که تغییرات بیشینه گشتاور ترمزی موتور بر حسب نسبت هم‌ارزی در وضعیت مصرف بنزین از وضعیت مصرف گاز طبیعی بالاتر است. اختلاف بازده گرمایی ترمزی موتور بین دو وضعیت مصرف گاز و بنزین، در مخلوط رقیق بیشتر از مخلوط غنی است.مصرف سوخت ویژه ترمزی بر خلاف بیشینه گشتاور ترمزی و بازده گرمایی ترمزی، وابستگی بیشتری به ارزش گرمایی سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی دارد. اختلاف بین دمای آب خروجی و ورودی موتور، دمای گاز خروجی، دمای نشیمنگاه سوپاپ خروجی و دمای روغن روانکار با افزایش نسبت هم‌ارزی ابتدا افزایش و سپس کاهش را نشان می‌دهند.اگرچه دمای گازهای خروجی موتور در وضعیت مصرف بنزین بالاتر از وضعیت مصرف گاز طبیعی است، اما دمای نشیمنگاه سوپاپ خروجی در وضعیت مصرف بنزین پایین‌تر از وضعیت مصرف گاز طبیعی است.

کلیدواژه‌ها