مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر رقیقساز N2 بر تشکیل آلاینده NOx در شعله پیشآمیخته متان-هوا

نویسندگان

چکیده

رقیق‌سازی به ‌عنوان یکی از روش‌های کاهش‌ دمای بیشینه محفظه‌ احتراق محسوب می‌شود که سبب کاهش تشکیل NO گرمایی می‌شود. روش‌های کنترل تشکیل NOxهمگی بر اساس کنترل دما و یا محدودکردن غلظت اکسیژن استوار است. در تحقیق حاضر، هدف مطالعه‌ عددی و آزمایشگاهی تاثیر رقیق‌ساز N2 بر‌روی تشکیل آلاینده‌ NOx در شعله‌ پیش‌آمیخته متان- هوا در محفظه‌‌ احتراق است. نتایج آزمایشگاهی با ساخت کوره‌ای با محفظه احتراق استوانه‌ای که دارای تقارن محوری است به دست آمده­ اند. آزمایش­ها برای نسبت‌های هم‌ارزی 7/0 تا 3/1 و نسبت‌های مختلف رقیق‌سازی انجام شده است. شبیه‌سازی احتراق به ‌وسیله زیربرنامه PREMIX نرم ­افزار CHEMKIN II و با استفاده از نسبت‌های مختلف رقیق‌ساز N2 و در محدوده‌ای از نسبت‌های هم‌ارزی بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی و شبیه‌سازی نشان می‌دهند که با افزایش نسبت رقیق‌سازی دمای بیشینه شعله و انتشار آلاینده‌ NOx از محفظه احتراق کاهش می‌یابند. همچنین نتایج آزمایشگاهی و شبیه‌سازی حاضر توافق خوبی را نشان می‌دهند و روند نتایج به دست‌ آمده با نتایج آزمایشگاهی نیازکوف و همکاران مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها