مطالعه تجربی اثر چرخش و رقیق سازی اکسیدکننده بر پایداری احتراق غیرپیش آمیخته گاز طبیعی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در پژوهش حاضر، مطالعه تجربی پایداری شعله غیر پیش آمیخته گاز طبیعی با هوای چرخشی و رقیق ­سازی همزمان هوا با گاز نیتروژن بررسی شده است. برای تولید چرخش از پره­ های چرخاننده با زوایای 30 ، 45 و 60 درجه استفاده شده است. در طی آزمایش­ها با توجه به میزان چرخش اعمال شده به هوا، دو نوع رژیم احتراقی مشاهده شده است. در جریان با چرخش ضعیف، با افزایش سرعت سوخت، شعله از روی نازل بلند شده و در سرعت­های بالاتر دچار خاموشی می ­شود. در جریان با چرخش قوی، شعله در فاصله کمی از نازل سوخت بلند شده و بسیار پایدار است. هدف از این مطالعه، بررسی حدود پایداری شعله شامل سرعت و ارتفاع برخاستگی و نیز خاموشی شعله در محدوده گسترده­ ای از سرعت­های هوا و همچنین در شرایط رقیق­ سازی هواست. با اعمال چرخش بر هوای رقیق شده دیده می­ شود که چرخش، اثرات منفی رقیق­سازی هوا را کاهش داده و موجب افزایش پایداری شعله می­ شود.

کلیدواژه‌ها